« Back

Jõgeva vald soovib riigilt Kuremaa terviseradade alust maad

Jõgeva vald soovib, et riik võõrandaks talle tasuta Kuremaa terviseradade aluse maa. Vallavalitsus otsustas oma tänasel istungil saata vastava taotluse eelnõu heakskiitmiseks vallavolikogule.

Alavere külas asuvad Kuremaa terviserajad on rajatud osalt riigile kuuluvale mäetööstusmaale, osalt riigi maatulundusmaale. Mäetööstusmaal asuvale karjäärile on OÜ Kuremaa Enveko saanud kaevandusloa ehitusliiva kaevandamiseks ning maatulundusmaal tegeleb metsakorraldustoimingutega Riigimetsa Majandamise Keskus. Terviseradade aktiivne aastaringne kasutus raskendab aga kõnealuste maaüksuste mäetööstus- ja maatulundusmaana tarvitamist.

Jõgeva valla mõistes on terviserajad olulised terviseedenduse ja sportimisvõimaluste hoidmise seisukohalt. Kuremaa terviseradade suur külastatavus eeldab rajatud taristu pidevat arendamist. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on osaleda riikliku rahvastiku tervise arengukava eesmärkide täitmisel. Nii tuleb omavalitsustel planeerida lähiliikumispaikade võrgustikke ja investeerida liikumist soodustava infrastruktuuri rajamisse. Seoses sellega soovibki vald, et riik võõrandaks talle terviseedenduse arendamiseks tasuta 6,22 ha suuruse osa Alavere külas paiknevast Metskonna karjääri kinnisasjast ja 38,4 ha suuruse osa Kivijärve külas paiknevast Laiuse metskond 13 kinnisasjast.

Kuremaa terviserajad on märgitud olulise objektina Jõgeva valla arengukavas ja riiklikus spordi- ja terviseradade registris. Lähiaastatel tuleb investeerida rajavalgustusse ja puhkerajatistesse.