« Back

Korterelamute õuealade korrastamiseks saab taotleda toetust

Jõgeva valla vähemalt nelja korteriga korteriühistud saavad taotleda toetust oma õuealade korrastamiseks. Kaks või enam kõrvuti asetsevat korteriühistut võivad esitada ka ühise taotluse.

Toetust saab taotleda

1. teede ja parkimisplatside renoveerimiseks, laiendamiseks ning ehitamiseks;

2. sadevete ärajuhtimise süsteemide renoveerimiseks ja ehitamiseks;

3. mängu- ja spordiväljakute renoveerimiseks ja rajamiseks;

4. jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;

5. punktides 1–4 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

Toetuse määr on kuni 50 protsenti tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui

1. 3000 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;

2. 1000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade (soovituslik on ehitamisel kasutada immutatud puitu horisontaalse paigutusega) ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;

3. 600 eurot punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts. 

Kui Jõgeva linna korteriühistutel oli võimalik elamu õueala korrastamiseks toetust taotleda ka varem, siis nüüd laienes see õigus Jõgeva valla teistelegi piirkondadele: Jõgeva vallavolikogu kehtestas 2020. a novembris korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise ühtse korra. Toetust makstakse valla eelarvest ning selle saamise võimalus kogu vallas toetab piirkondade tasakaalustatud arengut.

Toetuse taotlemiseks ei pea üldjuhul olema esitatud ehitusteatist või väljastatud ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud ideest ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud hinnapakkumisest. Teede, parklate ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul eeldatakse siiski geoaluse ja projekti olemasolu.

Kui Jõgeva linnas kehtis põhimõte, et õuealade toetust anti taotlemise järjekorras ning raha lõppedes lõpetati ka taotluste vastuvõtt, siis uus kord näeb ette, et taotlused tuleb esitada kindlaks tähtajaks, misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama. Nõudmistele vastavaid taotlusi hindab vallavolikogu eelarvekomisjon, kes võtab arvesse tööde vajalikkust ning tegevuste ja kulude põhjendatust, korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning valla eri piirkondade võrdse toetamise printsiipi.

Kõik kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega rajatiste puhul peab vallavalitsus olema selleks ajaks ka rajatise kasutamisega nõustunud.

Kui suur saab olema 2022. aastal korterelamute õuealade korrastamise toetuste kogusumma, see sätestatakse valla eelarves.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge Jõgeva valla- ja maastikuarhitekti poole (776 6535 või 525 2045; liisa.lumi@jogeva.ee).