« Back

Vallavalitsuse 23. mai istungil

• Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate esimese korruse äriruumide nr 81 (pindala 16,7 m²), 91 (pindala 55,1 m²), 75 ja 76 (pindala 154,5 m²) ning 79 ja 80 (pindala 87,0 m²) kasutusse andmiseks kolmeks aastaks kaubandus- või büroopinnana.
• Tunnistati lihthankel „Laiuse ordulinnuse konserveerimistööd" edukaks Maakivist OÜ pakkumus maksumusega 62 952,75 eurot (ilma käibemaksuta) ning sõlmida hankeleping.
• Tunnistati kehtetuks hajaasustuse programmi toetuse taotluse rahuldamise otsus.
• Otsustati nõustuda Näduveres asuva Teeääre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõuga, mis on menetlemisel Keskkonnaametis.
• Kooskõlastati puurkaevu asukoht Mõisamaa külas Mõtte kinnistul.
• Otsustati anda ehitusluba Jõgeva lasteaia Karikakar madalseiklusraja rajamiseks Jõgeva linna (Aia tn 39), universaalhalli püstitamiseks Jõgeva alevikku (Muru tn 3), abihoone püstitamiseks Imukvere külla Kadaja kinnistule ja päikeseelektrijaama püstitamiseks Kantkülla Energiametsa kinnistule.
• Määrati Kurista külas asuva Nõmme kinnisasja jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks Nõmme ja Pihlaka ning mõlema katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Määrati Võidivere külas asuva Keskküla kinnisasja jagamise tulemusena moodustatavate katastriüksuste koha-aadressideks Keskküla ja Taga-Keskküla ning mõlema katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Jõgeva valla omandis olevatele kinnistutele Kesk tänav L2 (Jõgeva linn) ja Kesk tänav L4 (Liivoja küla) tehnorajatise ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse esemeks on maakaabelliin ning isiklik kasutusõigus seatakse tasuta ja tähtajatult.
• Otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Liivoja külas asuvale Tähe tn 13 maaüksusele avalikes huvides vajaliku tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks. Tasuta ja tähtajatu sundvaldus seatakse elektrimaakaabelliini ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks.

PROTOKOLL