Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Laiuse noortekeskuse noortejuht

Jõgeva vallavalitsuse sporditöö peaspetsialist

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sporditöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne sporditöö korraldus ja spordivaldkonna jätkuv areng.

Eesmärgi täitmiseks sporditöö peaspetsialist:

 • osaleb spordivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise;
 • korraldab valla terviseprofiili koostamise;
 • koordineerib vallavalitsuse hallatavate spordiasutuste tööd;
 • koostab ja esitab spordivaldkonna arenguks vajalikud rahastamistaotlused ;
 • koordineerib spordiklubidele vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist;
 • töötab välja vallasisese võistlus- ja treeningsüsteemi;
 • komplekteerib valla esindusvõistkonnad üleriigilisteks võistlusteks;
 • koordineerib valla spordinõukogu moodustamist ja selle tööd;
 • koordineerib sportlaste ja treenerite tunnustamist;
 • koordineerib valla spordiürituste korraldamist;
 • koostab valla spordikalendri;
 • osaleb huvikooli Jõgeva Valla Spordikool tegevuse koordineerimisel.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt kehakultuurialane);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus spordielu koordineerimise valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised riigi spordipoliitikast ja spordi valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • B-kategooria juhiload;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 31. oktoobriks 2019.  Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel. 506 7525.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus pedagoogika, psühholoogia või sotsiaaltöö valdkonnas;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 2-aastane lastekaitsetöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Lastekaitse spetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 29. novembriks 2019.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi noortejuhi leidmiseks

Laiuse Noortekeskusesse (0,5 kohta)

 

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

 

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus

Kasuks tuleb

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus
 • laagrikasvataja osakutse
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Asutus pakub

 • võimalusi eneseteostamiseks
 • erialaseid koolitusi
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi
 • tähtajalist töölepingut (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine)

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 31. oktoober 2019 aadressil riin.juurma@jogeva.ee

Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Riin Juurma tel. 5345 3565