Vabad töökohad

Kultuuritöö peaspetsialist
Teede peaspetsialist

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
kultuuritöö peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne kultuuritöö korraldus ja kultuurivaldkonna jätkuv areng.

Eesmärgi täitmiseks kultuuritöö peaspetsialist:

 • planeerib ja juhib vallas kultuurialast tööd;
 • osaleb kultuurivaldkonna arengukava koostamisel ja tagab selle elluviimise;
 • koordineerib mittetulundustegevuseks vallaeelarvest antavate toetuste taotluste läbivaatamist;
 • koordineerib vallavalitsuse hallatavate kultuuriasutuste tööd;
 • koostab valla kultuurikalendri;
 • koordineerib valla suurürituste ja tähtsündmuste korraldamist;
 • koordineerib kultuuritöötajate tunnustamist;
 • korraldab kultuuritöötajate nõupidamisi ja koolitusi.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus (soovitavalt kultuurivaldkonnas);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus kultuuri valdkonnas;
 • oma valdkonna õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada oma töös;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • väga hea suhtlemis-, esinemis- ja läbirääkimisoskus;
 • loovus ja algatusvõime;
 • B-kategooria juhiload;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kultuuritöö peaspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil arvo.sakjas@jogeva.ee hiljemalt 13. detsembriks 2019.  Lisainfot annab abivallavanem Arvo Sakjas, tel 506 7525.

Tööle asumise aeg on jaanuaris 2020.

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
teede peaspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva valla teede korrashoid ja vastavus tee seisundinõuetele.

Eesmärgi täitmiseks teede peaspetsialist:

 • planeerib ja korraldab valla teede ja tänavate hooldust, remonti, liikluskorraldust ja ehitust;
 • korraldab valla tänavavalgustusega seotud küsimuste lahendamist;
 • teeb järelevalvet teede ja tänavate seisukorra, sh tänavavalgustuse üle;
 • menetleb teede ja tänavate sulgemislube;
 • kooskõlastab teekaitsetsoonis toimuvaid tegevusi;
 • koostab teede ja tänavate teehoiukava;
 • peab teeregistrit;
 • tellib vajadusel teeprojekte;
 • tellib teede ja tänavate markeerimist;
 • korraldab teede tehniliste projekteerimistingimuste koostamist ja väljastamist;
 • osaleb ehitusprojektide läbivaatamisel ja vajadusel ehitusregistri keskkonnas ehitus- ja kasutusteatiste ning ehitus- ja kasutuslubade menetlusel;
 • teeb ettepanekuid valla arengukavasse oma töövaldkonnas ja osaleb planeeringute koostamisel;
 • planeerib ja valmistab ette oma valdkonnaga seotud hanked, osaleb hangete läbiviimisel;
 • korraldab eratee avalikuks kasutamiseks määramist;
 • valmistab ette lepingud teede ja tänavate hooldamiseks, ehitamiseks ning remondiks.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • haridus tehnilisel erialal;
 • eelnev töökogemus teedeehituse ja –remondi organiseerimisel;
 • põhjalikud teadmised teedeehitust ja liikluskorraldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised riigihangete korraldamisest;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil tonu.uuna@jogeva.ee hiljemalt 29. detsembriks 2019.  Lisainfot annab majandusosakonna juhataja Tõnu Uuna tel 5342 4553.