Vabad töökohad

Maastikuarhitekt
Jõgeva valla Noortekeskuse juhataja
Jõgeva Kultuurikeskuse juhataja
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse hooldustöötaja

 

Jõgeva vallavalitsus võtab tööle maastikuarhitekti

Maastikuarhitekti ametikoha eesmärk on planeerida ja luua Jõgeva valla ühtne, visuaalselt ja funktsionaalselt toimiv avalik ruum lähtudes heast keskkonna edendamisest.

Peamised tööülesanded:

 • korraldab avalike alade kujundamiseks ideekavandite väljatöötamist ja koordineerib nende elluviimist;
 • korraldab linna ja valla heakorrahankeid ning istutusalade ja lillepeenarde hooldushanget, teostades ka järelevalvet;
 • planeerib ja korraldab valla talvevalgustust;
 • korraldab kalmistute ohtlike puude raieid ja järelevalvet;
 • korraldab avalike haljastute, sh parkide, hoolduskavade väljatöötamist ning koostab ja täiendab haljastute infosüsteemi;
 • korraldab ja planeerib avalike haljastute, sh parkide, hooldused, raied ja uute taimede istutamise;
 • valmistab ette haljastute ja parkide ning valla väikeehitiste ja -vormide rajamise ja hooldamise hangete tehnilised tingimused;
 • töötab välja valla kevad-, suve-, sügis- ja talvekeskuse kujundusliku kontseptsiooni;
 • teeb riiklikku järelevalvet looduskaitseseaduse nõuete täitmise üle vallavalitsusele antud pädevuse piires;
 • väljastab raieload;
 • koostab oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõusid ja osaleb vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel.

Ootused kandidaadile:

 • maastikuarhitektuuri- või planeeringualane haridus;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
 • põhjalikud teadmised valdkonda ja haldusmenetlust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • hea suhtlemisoskus, sh oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • ruumitaju ning ruumi ettekujutamise ja komponeerimise võime, loominguline mõtlemine, visuaalne mälu, loogiline mõtlemine ning üldistusvõime;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, kasuks tuleb vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

 

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 31. detsembriks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel 5450 1711.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Valla Noortekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb üheksas piirkondlikus tegevuskohas.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • projektitaotluste koostamine.

Ootused kandidaadile:

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö või hariduse valdkonnas;
 • noortega töötamise kogemus;
 • väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • avaldus.

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2023
Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 9. detsembriks 2022 e-posti aadressile kristin.barbo@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Kultuurikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks

Jõgeva Kultuurikeskuse eesmärgiks on pakkuda Jõgeva linna, aga ka valla elanikele mitmekesist ja erinevate sihtrühmade huvidest lähtuvat kultuuriprogrammi ning luua võimalusi huvi- ja harrastustegevusteks.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine;
 • koostöö arendamine valla teiste asutuste, kogukonna ja organisatsioonidega.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus, soovitatavalt kultuuri valdkonnas;
 • põhjalikud teadmised kultuuritööst ja eelnev valdkondlik töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sealhulgas teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast ja mitmekesist tööd;
 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV ja motiveeritud avaldus koos palgasooviga;
 • visioon Jõgeva Kultuurikeskuse juhtimisest ja arengust (kuni üks lehekülg).

 

Tööle asumise aeg: jaanuar 2023

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 19. detsembriks 2022 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi hooldustöötaja ametikoha täitmiseks

Hooldustöötajat vajame abivajavate klientide abistamiseks igapäevaelu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel.

Tema peamiseks ülesandeks on abivajajate esmane nõustamine, vajalike hoolekandealaste toimingute tegemine, koduteenuse- ja sotsiaaltransporditeenuse osutamine.

Kandideerima ootame:

 • kandidaati, kellel on soovitavalt vähemalt keskharidus;
 • kellel on teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekande toetustest ja teenustest;
 • oskus efektiivselt kasutada aega,
 • kes valdab eesti keelt kesktasemel ja on väga hea suhtlemisoskusega, koostöövalmis, hea stressitaluvusega ning kohusetundlik;
 • kellel on sõiduauto juhtimise õigus ja oskus.

 

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressile info@jogevahoolekandekeskus.ee hiljemalt 20. detsembriks. Lisainfo: Tea Kütt, tel 5552 034