Avaliku ürituse loa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Avalikus kohas toimuva vabaõhuürituse korraldamiseks Jõgeva vallas peab ürituse korraldaja esitama vähemalt 20 kalendripäeva enne ürituse toimumist avaliku ürituse korraldamise loa taotluse.

Taotlusele tuleb lisada:

 • maa-ala omaniku kirjalik nõusolek maa-ala kasutamiseks, kui üritus toimub maa-alal, mis ei ole valla omandis;
 • liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse muutmine;
 • taotlus reklaami/reklaamikandja paigaldamiseks, kui reklaami ei paigaldata vaid valla infotulpadele;
 • ilutulestiku korraldamiseks F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus ja õnnetuse vältimiseks rakendatavad abinõud.

Avaliku ürituse korraldajal tuleb kolme päeva jooksul loa saamisest kanda ürituse toimumise kohta info kalendrisse kultuurikava.ee.

 

Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:

 • täitma ürituse korraldamise loas esitatud tingimusi ja arvestama tehtud märkustega;
 • tagama üritusel korra ning üritusest osavõtjate turvalisuse ja ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
 • tagama, et ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda;
 • vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse;
 • järgima tervisekaitsenõudeid;
 • tagama vajadusel üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
 • lõpetama ürituse ennetähtaegselt ohu vältimiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
 • tagama pärast avaliku ürituse lõppemist hiljemalt 12 tunni jooksul avaliku ürituse pidamise kohas jäätmete koristamise;
 • taastama avaliku ürituse pidamise koha kahjustamise korral endise olukorra.

 

Ilutulestiku korraldaja peab teavitama vähemalt kolm päeva enne ilutulestiku korraldamist järgmisi asutusi:

 • F4-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel avalikul üritusel või tiheasustusega asulas – Politsei- ja Piirivalveametit ning Päästeametit;
 • T2-kategooria pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel – Päästeametit;
 • lennuvälja lähiümbruses ilutulestiku korraldamisel, kasutades pürotehnilist toodet lennukõrgusega üle 45 meetri – Transpordiametit.

 

Vallavalitsus võib avaliku ürituse loa jätta andmata, kui:

 • samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on planeeritud mõne teise avaliku kogunemise korraldamine;
 • üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
 • ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
 • avaliku ürituse taotluse kooskõlastamisel on kooskõlastaja jätnud kooskõlastuse andmata ning välistanud ürituse toimumise korraldaja soovitud viisil või asukohas.

 

Avaliku ürituse korraldamise luba ei pea taotlema, kui üritus  vastab kõikidele järgmistele tingimustele:

 • üritus on kooskõlas kasutatava territooriumi kasutusotstarbega (laululava, staadion, terviserada jms);
 • eeldatav osalejate arv on vähem kui 50 inimest;
 • üritusel ei toimu alkoholi või pürotehnika müüki;
 • üritusel ei tekitata teisi isikuid oluliselt häirida võivat müra või valgusefekte.

Sel juhul tuleb ürituse korraldajal esitada vallavalitsusele teade ürituse toimumisest.

 

Kestvus

Vallavalitsus annab loa 20 kalendripäeva jooksul vastava loa taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

 

Õigusaktid

Jõgeva vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Korrakaitseseadus

Lõhkematerjaliseadus

Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded

 

Vastutaja

Väärteomenetleja Eduard Onopa, e-post eduard.onopa@jogeva.ee, tel 5376 9776.

 

Taotluse või teate esitamine elektrooniliselt

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Pärast vormi täitmist tuleb see digitaalselt allkirjastada.

 

Viide