Elutähtsad teenused

 

Elutähtis teenus on teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ja mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu või tervist või teiste teenuste toimimist.

Elutähtsad on need teenused, mis on hädavajalikud nii ettevõtetele, riigiasutustele kui ka inimestele, et rahuldada nende esmavajadused ning tagada elu ja tervis. Need teenused moodustavad kõigi meie harjumuspäraste teenuste vundamendi, ilma milleta ei saa ühiskond meile tuttaval kujul toimida. LOE EDASI

Jõgeva vallavolikogu määrusega „Jõgeva valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded" on kehtestatud Jõgeva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.  

Kohalike teede sõidetavus ja toimepidevuse piirmäärad

Jõgeva vallavalitsus peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid;
4) vajaliku töökorralduse, et jätkata teenuse osutamist, kui on katkenud vedelkütusega varustamise, telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse osutamine.

Hädaolukorras, sealhulgas tugeva lumesaju või tuisu korral tagab tee-ettevõtja:
1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
2) põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
3) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest;
4) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 24 tunni jooksul libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.

Teised elutähtsad teenused: soovituslik juhis aadressil www.kriis.ee