Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Hange "Jõgeva valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2022-2024"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Jõgeva valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2022-2024".

1.    Hanke objektiks on Jõgeva vallale kuuluvate hoonete ja nende juurde kuuluvate elektripaigaldiste käidukorraldusteenus, millega tagatakse süsteemide ja seadmete energiasäästlik, eesmärgipärane ilma häireteta töö ning kliendi rahulolu.

2.      Teenuse osutamise periood on 01. jaanuar 2022. a kuni 31. detsember 2024. a.

3.      Nõuded pakkujale- kvalifitseerimistingimused:

3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb Riigihangete seaduse § 95 lg 1 kõrvaldamise alused. Pakkuja esitab vormi 1 kohase kinnituse nimetatud asjaolude puudumise kohta.

3.2.  Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt ühe käidukorralduse teenuse osutamise lepingu maksumusega vähemalt 10 000 eurot käibemaksuta. Pakkuja esitab vorm 2 nimekirja käidukorralduse teenuse osutamise lepingutest.

3.3.  Pakkuja teenuse eest vastutav spetsialist peab omama vastava kutsetaseme kutsetunnistust kutseseaduse tähenduses (alates elektriala kutsetasemest 6) või sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistust (A või B klass). Pakkuja esitab vastutava spetsialisti kompetentsust tõendatava dokumendi koopia.

4.      Nõuded pakkujale- vastavustingimused

4.1.  Pakkuja peab nõustuma kõikide alusdokumentides esitatud tingimustega. Pakkuja     esitab kinnituse (vorm 3), et nõustub kõikide alusdokumentides toodud tingimustega.

4.2.  Pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal „Elektritööd", tegevusala liik: elektripaigaldise hooldamine ja käitlemine. Pakkuja majandustegevusteate olemasolu kontrollib hankija ise MTR-i kaudu.

4.3.   Pakkuja esitab maksumuse tabeli vorm 4 objektide lõikes.

4.4.  Pakkuja volitatud esindajale antud volikiri, kui pakkumust ei allkirjasta pakkuja seadusjärgne esindaja.

5.      Hinnapakkumus esitada hiljemalt 15. oktoobriks 2021 kell 11:00

6.      Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

7.     Pakkumused esitada e-posti aadressile hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla elektripaigaldiste käidukorraldusteenus 2022-2024".

8.    Tellija poolne kontaktisik: hankespetsialist Janis Käär, tel: 5306 2020, e-post: janis.kaar@jogeva.ee

9.    Eduka pakkumuse valiku aluseks on majanduslik soodsus, hankija arvestab ainult hinnakriteeriumit. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus. Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatel põhjustel oma pakkumuse tagasi või edukaks tunnistatud ja hankelepingu sõlminud pakkuja ei asu hankelepingut täitma ja hankeleping lõpetatakse, on hankijal õigus hinnata pakkumusi uuesti ja tunnistada edukaks hinna poolest järgmine pakkumus.

10.     Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

10.1.   tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta;

10.2.   hanke läbiviimise aluseks olevad tingimused on oluliselt muutunud ja seetõttu osutub hankelepingu sõlmimine mittevajalikuks või võimatuks;

10.3.  kõigi pakkumuste või vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust.

11.    Hankija põhjendatud vajaduse korral on hankijal õigus hange omal algatusel kehtetuks tunnistada.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee

Täpsem informatsioon hanke kohta lisatud hankedokumentides.