Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine"

Jõgeva Spordikeskus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimisel, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn.

Kuna tegemist ehitustööga, siis pakkujal peab olema Majandustegevuse Registris registreering tegevusala „Ehitamine" tegevusala liik: „üldehituslik ehitamine".

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Pakkuja peab olema enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Kui pakkuja ei ole seda teinud, jätab hankija tema pakkumuse läbi vaatamata (RHS § 77 lg 4 p 10, § 111 lg 6 p 1 ja lg 7).

Objektiga saab tutvuda E-R 9:00-17:00, aadressil Aia tn 40, Jõgeva linn kontakteerudes eelnevalt Jõgeva Sprordikeskuse juhataja Priit Toruga, tel. 5531 5590, e-post. priit@jogevasport.ee.

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile hiljemalt 6. novembril.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: priit@jogevasport.ee  märksõnaga „Virtuse spordimaja riietus- ja pesuruumide nr 4 ja 9 renoveerimine". 

Pakkumuse maksumuse tabel ja väljavõte Jõgeva Spordikeskuse projektdokumentatsioonist on lisatud.

 


Riigihange "Jõgeva valla haljastute hooldus"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla haljastute hooldus".

Hanke viitenumber: 227888
 
Hanke nimetus: Jõgeva valla haljastute hooldus
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide niitmine ja muud hooldustööd ning talvine pargiteede hooldus.
 
Hange on jaotatud kolmeks osaks.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 30.10.2020 11:00

 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2407992/general-info


Ideekonkurss Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja ideekonkursi "Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus" ideekavandite saamiseks.

Hanke viitenumber: 226723
 
Hanke nimetus: Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus
 
Hanke kirjeldus: Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss, väliruumi arhitektuurse eskiisprojekti saamiseks. Võistluse eesmärk on leida Jõgeva linnakeskusele ning sellega liituvatele tänavatele ja avalikele aladele parim arhitektuurne eskiislahendus.
Võistlus korraldatakse EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames.
 
Kutseala esindajad: Vähemalt üks ideekavandi autor peab omama kehtivat arhitekti või maastikuarhitekti kutset kutseseaduse või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsioonis omandanud arhitekti või maastikuarhitekti kutsekvalifikatsiooni.
 
Täpsemad nõuded on toodud hanke alusdokumendis "Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimisdokumendid".
 
Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 23.10.2020 15:00
 
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus: Auhinnafondi suurus on kokku 30 000 eurot.
Auhinnafond jaguneb:
Esimene koht – preemia suurus 10 000 eurot;
Teine koht – preemia suurus 8 000 eurot;
Kolmas koht – preemia suurus 6 000 eurot;
Kaks ergutuspreemiat - kummagi preemia suurus 3 000 eurot.
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
 

 


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.