Keskkonnamõjude hindamine

04/12/18

 

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lõike 11 punkt 2 kohaselt teavitame, et Jõgeva Vallavalitsus jättis Jõgeva vallas Viruvere külas Kase kinnistul projekteeritava tootmiskompleksi kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise algatamata, kuna kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste alla, mis võiks kaasa tuua olulise keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõige 4 viitab Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määrusele nr 244 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu". Selle määruse § 15 lõige 2 seab eelhinnangu koostamise kohustuse vineeri tootmisel alates 600 m3 ööpäevas. Seega antud käitise puhul ei ole eelhinnangu koostamine kohustuslik lähtuvalt plaanitavast võimsusest 300 m3 ööpäevas, kuid määruse § 15 lõike 9 kohaselt tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang tegevuse kohta, mis võib kaasa tuua ebameeldiva või ärritava lõhnaaine eraldumise välisõhku.

 

Jõgeva Vallavalitsuse 02. aprilli 2018 korraldus nr 171 Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine ja eelhinnang.

 

Author: HELIKA SÕBER