Koduteenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti ja perekonnaliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning nende tööturule sisenemine või tööturul jätkamine.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist institutsionaalsele hooldusele. Koduteenuse raames ei pea tegema remonditöid, pesema aknaid, küll võib töötaja aidata isikul leida isiku või teenuse pakkuja vajaliku töö tegemiseks. Teatud juhtudel võib kõrvalabi seisneda ka asjaajamises väljaspool isiku eluruumi, kui see on vajalik tema toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes.

Koduteenused jagunevad koduabi ja isikuabi teenusteks.

Koduabi teenused on:

  1. toiduainete, majapidamistarvete, ravimite, tehniliste abivahendite, valmistoiduga varustamine jms;
  2. abistamine majapidamistoimingutes teenuse saajale kuuluvate vahenditega;
  3. abistamine tervishoiu-, finants-, sotsiaal- ja muude toimetulekuks vajalike teenustega seotud asjaajamisel ameti- ja teenindusasutustes;
  4. küttematerjaliga varustamise korraldamine.

Isikuabi teenused on kõrge abivajadusega isiku juhendamine ja abistamine eneseteeninduses, sh pesemisel, riietumisel, söömisel, terviseseisundi hindamisel, liikumisel, hügieenitoimingutes jms.

Koduteenus on tasuline. Teenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse hoolduskava alusel ja määramise otsuses märgitakse teenuse osutamise tegevused ning hind. Teenuse eest tasutakse arve alusel, vastavalt tegelikule teenuse osutamise mahule. Teenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole endal piisavalt sääste, vara ja sissetulekuid, tema suhtes puuduvad ülalpidamist andma kohustatud isikud või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma.

Koduteenuse hinnaks on 4 eurot tund.

 

Kestvus

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse teenuste hinna kehtestamine

Koduteenuse osutamise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Taotlemine

Koduteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale. Taotluse võib saata ka e-posti aadressile info@jogeva.ee või teatada teenuse vajadusest telefonil 776 6587. Koduteenust vajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldustöötaja või muud isikud.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut kodustes tingimustes.

 

Viide