Alatised komisjonid

04/05/20

VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.
 

REVISJONIKOMISJON

1.  Raivo Põldaru - esimees
2.  Peep Põdder - aseesimees
3.  Ene Sööt

4.  Tiina Teppan
5.  Matti Tsahkna

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
PROTOKOLLID

EELARVEKOMISJON              

1.  Peep Põdder - esimees
2.  Terje Rudissaar - aseesimees
3.  Andres Kittus
4.  Margus Kask
5.  Aivar Kokk

6.  Ülvi Nool-Kõre
7. Riho Seppet
8.  Ain Viik


Tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused.

PROTOKOLLID
 

ARENGU- ja REFORMIKOMISJON

1.  Andrei Fedossovski  - esimees
2.  Ene Sööt - aseesimees
3.  Ain Aru

4.  Marek Mardimäe
5.  Alari Päären
6.  Marek Saksing
7.  Riho Seppet
8.  Kaido Väljaots

Tegevusvaldkonnad: valla arendustegevus, arengukavad, üld- ja detailplaneeringu jms küsimused, haldusreformiga seotult tekkinud küsimused.
PROTOKOLLID

MAJANDUSKOMISJON

1.  Jaano Terras - esimees
2.  Voldemar Ilves  - aseesimees

3.  Janar Hannolainen
4.  Enn Kivi
5.  Ats Püvi
6.  Heli Raevald
7.  Marko Saksing
8.  Matti Tsahkna

Tegevusvaldkonnad: munitsipaalmajandus, ettevõtlus, turismimajandus, valla vara sihipärase kasutamise, keskkonnakaitse, jäätmekäitluse, liikluskorralduse, maakorralduse, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni, energiamajanduse, tänavavalgustuse, ehituse, elamumajanduse, ühistranspordi, vabaaja veetmise kohtade, avalike teede ja nende korrashoiu jms majandusküsimused.
PROTOKOLLID
 

KULTUURI- ja SPORDIKOMISJON

1.  Marek Saksing  - esimees
2.  Ahto Vili - aseesimees
3.  Malle Aia
4.  Girt Kaarepere
5.  Rainis Poll
6.  Ringo Saar
7.  Raul Soodla
8.  Tiina Tegelmann

Tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.
PROTOKOLLID


HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

1.  Kristian Vaarpuu - esimees
2.  Priit Põdra - aseesimees
3.  Väino Ling
4.  Hardi Perk
5.  Liisi Poom
6.. Jüri Toit 
7. Veigo Tumaševski
8.  Aleksandr Šternfeld

Tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, ervajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.
PROTOKOLLID

SOTSIAAL- ja TERVISEARENDUSKOMISJON

1.  Tiina Teppan - esimees
2.  Tiit Lääne - aseesimees
3.  Rein Kaste
4.  Malle Koppa
5.  Heli Raevald
6.  Silja Piir
7.  Angela Saksing
8.  Mai Treial

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäevaeluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused.
PROTOKOLLID

*  Märkus:  tumedas šriftis on volikogu liikmed