Alatised komisjonid

22/12/20

VALLAVOLIKOGU ALATISED KOMISJONID

Komisjonide korralised koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.

REVISJONIKOMISJON

1.  Peep Põdder - esimees
2.  Enn Kivi - aseesimees
3.  Tiina Teppan

4.  Ene Sööt
5.  Margus Kask

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
PROTOKOLLID

EELARVEKOMISJON              

1.  Raivo Põldaru - esimees
2.  Margus Kask - aseesimees
3.  Aivar Kokk
4. Marek Saksing
5.  V
ello Lukk
6.  Mati Kepp
7. Raul Taul
8. Asso Nettan
9. Rait Persidski

Tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused.

PROTOKOLLID
 

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

1.  VOLDEMAR ILVES  - esimees
2.  JAANO TERRAS - aseesimees
3.  Andrei Fedossovski

4.  Enn Kivi
5.  Heli Raevald
6.  Liivi Lomp
7.  Matti Tsahkna
8.  Kaido Väljaots
9. Otto Štukert
10. Kaupo Jõgi

Tegevusvaldkonnad: valla planeerimise, maakorralduse, valla- ja linnaehituse, valla- ja linnaarengu, peremehetute ehitistega seonduv, mainekujundus ja identiteet, valla arengukava ning selle investeeringute kava ja strateegiad, üld- ja teemaplaneeringud, valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, keskkonnakaitse, elukeskkonna korraldamine, heakorra, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, turismi, taristu tegevused.
PROTOKOLLID

KULTUURI- ja SPORDIKOMISJON

1.  Ahto Vili  - esimees
2.  Girt Kaarepere - aseesimees
3.  Raul Soodla
4.  Valdi Reinas 
5.  Aare Olgo
6.  Andres Kittus
7.  Imre Mihhailov
8.  Ergo Prave
9. Maiu Veltbach

Tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.
PROTOKOLLID


HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

1.  Kristian Vaarpuu - esimees
2.   Arvo Sakjas - aseesimees
3.  Hardi Perk
4.  Reet Neimann
5.  Ain Malm
6.  Väino Ling
7. Kaja Reiman
8. Mart Enel
9. Veigo Tumaševski

Tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, ervajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.
PROTOKOLLID

SOTSIAAL- ja TERVISEARENDUSKOMISJON

1.  Tiina Teppan - esimees
2.   - aseesimees
3.  Ene Sööt
4.  Marko Saksing
5.  Reet Neimann
6.  Malle Koppa
7.  Katri Haaviste
8.  Viktor Svjatõsev
9. Angela Saksing

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäevaeluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused.
PROTOKOLLID


MAJANDUSKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)

PROTOKOLLID

ARENGU- JA REFORMIKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)
PROTOKOLLID

*  Märkus:  tumedas šriftis on volikogu liikmed