Muudatused korraldatud jäätmeveos alates 1. oktoobrist

 

Jõgeva vallavolikogu võttis 22. aprillil vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja, milles tuuakse välja, kuidas jäätmeid sorteerida, jäätmete põletamine, mis muutub korraldatud jäätmeveos, mida teha korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmetega, kuidas toimub jäätmekäitlus majapidamistes, kalmistutel, supluskohtades ja avalikel üritustel.

Alates käesoleva aasta 1. oktoobrist algab valla korraldatud jäätmeveos uus periood. Selleks korraldab vallavalitsus hanke jäätmevedaja leidmiseks järgmiseks viieks aastaks. Oluline muudatus on see, et kogu valla territoorium hõlmatakse korraldatud jäätmeveoga ja lisatakse uusi jäätmeliike, mida on võimalik tekkekohas ära anda. Vald on jagatud tihe- ja hajaasustusalaks ning kompaktseks alaks.

Tiheasustus- ja kompaktsel alal asuvatel kortermajadel tuleb eraldi kogumismahutisse koguda segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, sh vanapaberit, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja segapakendeid. Kindlasti kontrollime, et kortermajad kasutaksid piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid. Kui kortermajal on mahutid rohkem kui ühes kohas, tuleb tagada mõlemas kohas kõigi jäätmeliikide kogumismahutite olemasolu.

Tiheasustus- ja kompaktsel alal asuvatel eramutel tuleb eraldi mahutisse koguda:
a) segaolmejäätmed;
b) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – kui tekkekohas ei saa või ei soovita neid kompostida, tuleb need anda jäätmevedajale;
c) paberit ja kartongi, sh vanapaberit – jäätmevaldaja soovi korral saab need üle anda jäätmevedajale. Kui neid tekkekohas üle anda ei soovita, tuleb need viia Jõgeva jäätmejaama, Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Palamuse või Kuremaa jäätmekogumiskohta või anda ettevõttele, kel on vastav luba;
d) segapakendeid – jäätmevaldaja soovi korral saab need üle anda jäätmevedajale, mahuti asemel on  võimalik kasutada ka läbipaistvast kilematerjalist pakendikotti. Kui segapakendeid ei soovita üle anda tekkekohas, tuleb need viia avalikku pakendikonteinerisse, Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Palamuse või Kuremaa jäätmekogumiskohta.

Hajaasustusalal asuvatel eramutel ja üksikult paiknevatel kortermajadel tuleb eraldi kogumismahutisse koguda:
a) segaolmejäätmed;
b) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – kui tekkekohas ei saa või ei soovita neid kompostida, võib need anda jäätmevedajale;
c) segapakendid – jäätmevaldaja soovi korral saab need anda üle jäätmevedajale. Võimalik on kasutada ka läbipaistvast kilematerjalist pakendikotti. Kui tekkekohas ei soovita segapakendeid üle anda, tuleb need viia avalikku pakendikonteinerisse, Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Siimusti, Jõgeva aleviku, Vaimastvere, Palamuse või Kuremaa jäätmekogumiskohta.

Asutustel ja ettevõtetel tuleb eraldi kogumismahutisse koguda segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, kui neid tekib nädalas rohkem kui 20 kg, ning segapakendid.

Avalikel üritustel ja laatadel tuleb hakata segaolmejäätmetest eraldi koguma vähemalt pakendijäätmeid ja panditaarat ning suunama need taaskasutusse. Liigiti kogutud jäätmete konteinerid peavad olema selgitava teavitustahvliga. Vastutajaks on ürituse korraldaja, kes korraldab ka jäätmemahutite ja/või – kottide paigaldamise koos selgitava teavitustahvliga.

Biojäätmete mahutisse peab olema paigaldatud vooderduskott, et oleks tagatud puhtus.

Teenustasu ja lisateenused

Ettevalmistatud hankedokumentides soovime, et paber ja kartong ning pakend viidaks ära tasuta ning tasuliseks jääksid segaolmejäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. See tõstab kindlasti segaolmejäätmete teenustasu, kuid sorteerides jäätmeid liigiti tekib segaolmejäätmeid vähe.

Kui siiani kehtis vaid tühisõidutasu (see on võrdne jäätmemahuti tühjendamise teenustasuga), siis alates 1. oktoobrist 2021 lisandub teenustasu, kui segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, köögi- ja sööklajäätmete või pakendimahutis on ohtlikud või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed. Sel juhul on vedajal õigus rakendada kahekordset tühjendamise teenustasu. Ohtlikke või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid on võimalik viia tasuta Jõgeva jäätmejaama või Laiuse, Vaimastvere ja Palamuse jäätmekogumiskohta.

Lisateenuseid osutatakse kokkuleppel jäätmevaldajatega. Lisateenuse osutamisel on jäätmevedajal õigus võtta osutatud teenuse eest tasu. Vald on seadnud mõningad piirangud, mis kehtivad ka praegu, et vedaja ei saaks kehtestada esimesest liigutusest oma reegleid ja hindu.

Mahutid

Kui on vaja uus konteiner osta või rentida, on soovituslikud mahutite värvid:
segaolmejäätmed – hall, must või roheline;
pakendid – kollane;
biolagunevad jäätmed – pruun;
paber ja kartong, sh vanapaber – sinine.

Kortermajadel võivad mahutid olla ka süvamahutid. Jõgeva vallas on vastu võetud „Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord", mille alusel saavad vähemalt nelja korteriga korterelamute õuealale paiknevate rajatiste säilitamisele, taastamisele või ehitamisele toetust küsida.

Uue jäätmehoolduseeskirjaga kehtivad samad reeglid, mis on siiani kehtinud:
* tiheasustusalal ei tohi põletada aia- ja haljastujäätmeid;
* jäätmevaldaja sorteerib ja kogub liigiti enda valduses olevaid jäätmed, hoiab mahuti puhtana ja tagab veopäeval jäätmemahuti kättesaadavuse;
* korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmed tuleb viia jäätmejaama, jäätmekogumiskohta, Torma prügilasse või anda üle vastavat keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele;
* avalduse esitamise alusel saab kasutada ühismahuteid. Ühismahutina ei või kasutada jäätmekotti;
* kui kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata, tuleb jäätmeveost vabastamiseks esitada vallavalitsusse vastav avaldus;
*avalikud pakendikonteinerid jäävad, kuid nende asukohad võivad muutuda.

Jäätmevedu ja korraldatud jäätmevedu Jõgeva vallas

 

Piirkond: väljaspool Jõgeva linna

Vedaja (vaba turg).

Teenust võivad pakkuda kõik jäätmekäitlusettevõtted, kel load olemas.

Veoperiood: piirkonnas kehtivad kuni uue jäätmevedaja leidmiseni samad tingimused kuidas on Teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

AS RagnSells pakub olemasolevatele klientidele jätkuvalt samadel tingimustel teenust ning uutel klientidel on võimallik sõlmida leping vastava hinnakirja alusel.

Piirkond: Jõgeva linn

Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS

Eesti Keskkonnateenused kontaktid: klienditeeninduse telefon 738 6700, üle-eestiline infotelefon 1919, Tähe 108, 51013 Tartu; tartu@keskkonnateenused.ee

Jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Veoperiood: 01.03.2018–30.09.2021, vedajaga pikendati jäätmeveo perioodi kuni 31.03.2022. Veopiirkonnas kehtivad kuni veoperioodi lõpuni samad tingimused kuidas on teil jäätmekäitluslepingus kokku lepitud.

Kogumismahutite minimaalsed tühjendussagedused:

  • Üle 24-korteriliste elamute jäätmemahutitel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul;
  • Alla 24-korteriliste elamute, väike- ja ridaelamute ja maakasutuste, mille sihtotstarve ei ole elamumaa, jäätmevaldajate mahutitele vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Väike- ja ridaelamute ning 2-4-korteriliste elamute jäätmevaldajate segaolmejäätmete mahutitele vähemalt üks kord 12 nädala jooksul kui biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud (taotluse alusel);
  • Paberil ja kartongil (sh vanapaber) vähemalt üks kord 28 päeva jooksul;
  • Biolagunevatel köögi- ja sööklajäätmetel vähemalt üks kord 14 päeva jooksul.

Veosageduse saate vedajaga kokku leppida jäätmekäitluslepingu sõlmimisel, järgides põhimõtet, et äravedu peab toimuma sagedusega, mis välistab mahutite ületäitumise.

Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti. Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõit võrdub 90% vastava mahuti tühjendamise hinnaga (kord). 

Jääteveolepingut on võimalik sõlmida AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel:

Lepingu sõlmimine

Korraldatud jäätmeveo teenustasud