Korterelamute õuealade korrastamise toetus

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva valla vähemalt nelja korteriga korteriühistud saavad taotleda toetust oma õuealade korrastamiseks. Kaks või enam kõrvuti asetsevat korteriühistut võivad esitada ka ühise taotluse.

Toetust saab taotleda:

 1. teede ja parkimisplatside renoveerimiseks, laiendamiseks ning ehitamiseks;

 2. sadevete ärajuhtimise süsteemide renoveerimiseks ja ehitamiseks;

 3. mängu- ja spordiväljakute renoveerimiseks ja rajamiseks;

 4. jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;

 5. punktides 1–4 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

Toetuse määr on kuni 50 protsenti tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui

 1. 3000 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;

 2. 1000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või prügimajade (soovituslikud lahendused all olevatel piltidel) ning muude hoovirajatiste renoveerimiseks ja paigaldamiseks;

 3. 600 eurot punktides 1 ja 2 nimetatud töödega seotud projekteerimiseks.

Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:

 1.   taotleja poolt töövõtjale väljastatud pakkumiskutse;

 2.   hinnapakkumine töövõtjalt või kavandatud töödeks sõlmitud leping;

 3.  teede, parkimisplatside ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul korrastatava maa-ala geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos ehitatava või renoveeritava rajatise projektiga;

 4.   uute või renoveeritavate hoovirajatiste puhul selle foto või eskiisjoonis koos mõõtudega ja asendiplaan.

 

Toetuse taotlemiseks ei pea üldjuhul olema esitatud ehitusteatist või väljastatud ehitusluba, piisab n-ö hinnastatud ideest ehk kavandist ja selle elluviimiseks küsitud hinnapakkumisest. Teede, parklate ja sadevee ärajuhtimise süsteemide puhul eeldatakse siiski geoaluse ja projekti olemasolu.

Taotlused tuleb esitada 1. märtsiks, misjärel hakatakse taotlusi sisuliselt hindama. Nõudmistele vastavaid taotlusi hindab vallavolikogu eelarvekomisjon, kes võtab arvesse tööde vajalikkust ning tegevuste ja kulude põhjendatust, korterelamu jaoks laheneva kitsaskoha olulisust, taotletava toetuse suurust kasusaaja kohta ning valla eri piirkondade võrdse toetamise printsiipi.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts. 

Kõik kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt taotluse esitamise järgse kalendriaasta 15. novembriks. Kasutusteatise esitamise või kasutusloa kohustusega rajatiste puhul peab vallavalitsus olema selleks ajaks ka rajatise kasutamisega nõustunud.

 

Õigusakt

Korterelamute õuealade korrastamise toetuse andmise kord

 

Vastutaja

Majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel 776 6535 või 5450 1711; e-post triin.parsim@jogeva.ee.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide