Maamaksumäär

Jõgeva Vallavolikogu on kehtestanud 29.11.2018 määrusega nr 61 „Maamaksumäära kehtestamine" alates 01.01.2019 Jõgeva valla haldusterritooriumil ühtse maamaksumäära 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,8 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Täiendav maamaksuvabastus

Jõgeva Vallavolikogu 29.11.2018 määrusega nr 62  „Maamaksust täiendava vabastamise ulatus ja kord" on kehtestatud alates 01.01.2019 täiendav maamaksuvabastus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritule ja represseerituga võrdsustatud isikule tema kasutuses oleva Jõgeva vallas asuva ühe elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku selles osas, mille osas ei kohaldu talle seadusega kehtestatud muu maamaksuvabastus või –soodustus ning isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

Maa loetakse represseeritu kasutuses olevaks, kui represseeritu on selle omanikuna kantud kinnistusraamatusse.

Maksuvabastuse taotlemiseks esitab represseeritu kirjaliku avalduse Jõgeva Vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks. Maksuvabastuse avaldust ei ole vaja uuesti esitada (kehtivad ühinenud valdade ja linna varem esitatud avaldused), kui eelmises avalduses esitatud andmetes ei ole muudatusi. 

Avalduses märgitakse järgmised andmed:

  1. represseeritu ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2. alalise elukoha aadress (postiaadress või e-postiaadress);
  3. taotleja soovil muud kontaktandmed (telefoninumber);
  4. maa, mille osas maamaksust vabastamist taotletakse, koha-aadress (katastriüksuse tunnus ja kinnistusraamatu registriosa number) ja pindala;
  5. avalduse esitamise kuupäev, esitaja nimi ja allkiri.

Avalduse lisa on koopia represseeritu tunnistusest.

Maksuvabastus kohaldub 1. jaanuarist ning kehtib kuni maamaksuvabastuse andmise aluseks olnud asjaolude äralangemiseni.

Lisainfo:
GIS-spetsialist Priit Kalme, e-post priit.kalme@jogeva.ee, tel 776 2448.
 

Täiendava maamaksuvabastuse taotlemine