Õpilasstipendium

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Stipendium on Jõgeva valla üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes ning kutseõppeasutuste põhikoolijärgses statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kes on edukalt läbinud vähemalt gümnaasiumi või kutseõppeasutuse esimese õppeaasta.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv ja/või õppima asuv õpilane, kes vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest:

  • on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, kutsemeistrivõistlusel või uurimistöö konkursil või on saavutanud auhinnalise koha vabariiklikul olümpiaadil või kutsemeistrivõistlusel;
  • on saanud silmapaistvaid saavutusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses;
  • on teinud Jõgeva piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö;
  • õpib välisriigis enam kui 6 kuud;
  • on aktiivselt osalenud noorsootöös (osalenud kooli või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse tegevuses, noortevolikogus jms).

Stipendiumi suurus on 1000 eurot, mis makstakse välja võrdsetes osades 10 kuu jooksul septembrist kuni juunini.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september.

 

Vajalikud dokumendid

  • Taotlus koos põhjendusega, miks kandidaat väärib õpingute jätkamiseks valla stipendiumi, kontaktandmete (aadress, telefon, e-posti aadress) ja pangarekvisiitidega,
  • õppija enesetutvustus,
  • õppeasutuse soovitus,
  • välisriiki õppima siirduvale õpilasele stipendiumi taotlemisel õpilasvahetust vahendava organisatsiooni kinnitatud lepingu koopia või välisriigi õppeasutuse kinnitus.

 

Vastutaja

Haridusnõunik Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, te 776 6506.

 

Õigusakt

Jõgeva valla õpilasstipendium

 

Taotlemine

Taotlus esitada vallavalitsusse Suur 5, Jõgeva või haridusnõunik Helle Kajaste e-posti aadressile helle.kajaste@jogeva.ee.

 

Viide