Reovee käitlemine

 

Jõgeva valla kinnistuomanikud, kelle majapidamine või ettevõte pole liitunud ühiskanalisatsiooniga ning kes kohtkäitlevad reovett ja kasutavad reovee äraveo teenust, peavad lähtuma Jõgeva Vallavolikogu poolt 17.05.2018 kinnitatud määrusest nr 36 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri".

Reovee kohtkäitlussüsteemi omaniku kohustused:

  • septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja sete vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta;
  • reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kes omab vee-ettevõtjaga purgimislepingut;
  • reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist arvet ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt kaks aastat ning esitama arved järelevalve tegijale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

NB! Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

 

Purgijate kontaktid:

Kuremaa Enveko OÜ;
Kemmerling OÜ, tel 516 9117;
RINARDI OÜ, tel 5342 7738;
Romeo Kupits FIE, tel 5802 1990;
Torma POÜ, tel 776 0308;
Emajõe Veevärk AS