Tugiisikuteenus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises. Tugiisikuks ei määrata teenusevajajale lähedast isikut rollikonflikti tõttu.

Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga teenus, mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid. Samuti võib tugiisikuteenuse toel ennetada eemalejäämist või väljakukkumist tööturult.

Teenuse osutamise eesmärk last kasvatavale isikule on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.

Osakonna otsuse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

 

Kestvus

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

 

Teenuse taotlemine

Tugiisikuteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse teenust vajava isiku abivajadust.

 

Viide