Üldhooldusteenus väljaspool isiku kodu

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Alates 1. juulist 2023 jaguneb hooldekodu kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Üldhooldusteenuse tasumisel katab Jõgeva vald väiksema sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vahe. Inimese sissetulekuna läheb arvesse riiklik pension, kogumispension, töövõimetoetus ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Keskmise vanaduspensioni määr 2023. aastal, mille alusel arvestatakse täiendava hüvitise maksmist on 635,89 eurot. Kui teenusel saajal on keskmine vanaduspension on madalam, hüvitab Jõgeva vald puudujääva osa: keskmise vanaduspensioni ja isiku sissetuleku vahe.

Omavalitsustel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis tagaks vähemalt mõnes hooldekodus inimesele teenuse kättesaadavuse. Jõgeva Vallavalitsusel hetkel piirmäära kehtestatud ei ole. Piirmäär ei saa olla nii madal, et üheski hooldekodus pole selliste hoolduskuludega teenust võimalik saada. Kehtestatud piirmäär  ei pea katma hoolduskulusid igas hooldekodus. Inimene peab hooldekodu valikul sellest lähtuma ja tegema valiku, arvestades ka iseenda ja ülalpidajate maksevõimekust.

Kui üldhooldusteenuse tagamisel teenuse saaja ja tema ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole võimelised objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata teenuse eest tasuma võtab Jõgeva vallavalitsus tasumise üle osaliselt või täielikult. Sotsiaaltöö spetsialistil on õigus nõuda täiendavalt andmeid taotleja ja tema lähedaste sissetulekute ja vara kohta. Valla eelarvest makstava summa otsustamisel lähtutakse põhimõttest, et üldhooldusteenuse saajal võib pärast teenuse eest tasumist isiklikuks kasutamiseks jääda kuni kümme protsenti igakuisest sissetulekust.

Üldhooldekodu valikul lähtub taotlust menetlev spetsialist isiku abivajadusest ja vabade kohtade olemasolust hooldekodudes. Inimesel on võimalik jätkuvalt hooldusteenusele liikuda ka ilma kohalikku omavalitsusse pöördumiseta ja tasuda ise kogu teenuse maksumuse eest ning valida endale meelepärane teenuse osutaja.

Olenevalt isiku abivajadusest võib teenuse osutamine olla vajalik kas ajutiselt või pikema perioodi jooksul.

 

Kestvus

Teenuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Sotsiaalhoolekande seadus

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523.

Teenuse taotlemine

Üldhooldusteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale. Taotluse võib saata ka e-postiga aadressil info@jogeva.ee või teatada teenuse vajadusest telefoni teel 776 6581.

Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldaja, hooldustöötaja või muud isikud. Pärast taotluse esitamist või teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust.

 

Viide