Avaliku arutelu järgsed täiendused seisuga 15.11.2022

18/04/23

 

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 1. septembrist kuni 3. oktoobrini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Üldplaneeringu täiendamiseks esitati ettepanekud kuue isiku poolt. Jõgeva Vallavalitsus korraldas laekunud ettepanekutega tutvumiseks 11. oktoobril 2022 avaliku arutelu ja saatis pärast seda ettepanekute tegijatele oma põhjendatud seisukohad.

Avalikul arutelul tutvustati avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid. Vallavalitsus selgitas oma seisukohti, põhjendas üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele. Teemad, mille osas esitati arvamusi ja mida käsitleti aruteludel:

  • Kuremaa rohevõrgustik, maakasutuse juhtfunktsioonid ning jalg- ja jalgratta teede võrgustik, Tammemetsa puhkeala;
  • puhkemetsad ja metsade majandamiseks tingimuste kehtestamine;
  • Võduvere külas Pedja jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ja elamumaa juhtotstarbe määramine;
  • Üleujutusohuga alade määramine.

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringus vajalikud muudatused ning üldplaneering esitatakse heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile.

Üldplaneeringu kaardirakendus

Jõgeva valla üldplaneeringu vastuvõtmine

11/10/22

Jõgeva vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Jõgeva valla üldplaneeringu, mis on kättesaadav Jõgeva valla veebilehel 1. septembrist 3. oktoobrini. Tutvu volikogu otsusega SIIN.

Paberkandjal on võimalik materjalidega tutvuda tööaegadel Jõgeva vallavalitsuses, Palamuse ja Torma teenuskeskuses, Kuremaa, Laiuse, Saduküla ja Vaimastvere raamatukogus ning Jõgeva kultuurikeskuses.

Jõgeva Vallavalitsus korraldab pärast avalikku väljapanekut avaliku arutelu Jõgeva kultuurikeskuse saalis 11. oktoobril kell 17.30. Avalikul arutelul on tagatud veebi teel osalemise võimalus.

Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise II etapp

12/05/22

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõudele on lisatud raudtee õgvendamisega seotud informatsioon. Kooskõlastamise I etapis tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis uuesti kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

 

Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise I etapp

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõud on jõudnud kooskõlastamise faasi. Eelnõude avalikustamise ajal ja avalike arutelude kestel tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

Jõgeva valla üldplaneeringu eskiis

 

Jõgeva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 2. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021.

Avalikud arutelud, kus tutvustatakse eskiislahenduse väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta, toimuvad 1.-3. juuni 2021. Aruteludel põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut puudutavatele küsimustele.

Avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

  • 1. juunil kell 17.30 Palamuse Rahvamaja
  • 2. juunil kell 17.30 Jõgeva Kultuurikeskus
  • 3. juunil kell 17.30 Vaiatu Rahvamajas

 

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

Valla üldplaneeringu eelnõu ja selle avalikustamise kohta annab informatsiooni majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim telefonil 5450 1711 või e-kirja teel triin.parsim@jogeva.ee.