« Back

KESKKONNALOA TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946; aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) keskkonnaloa nr T-KL/1012341-4 taotluse saamisest.

Loaandja on Keskkonnaamet.

Kontakt: Tea Pärnik, tel 5695 0192, tea.parnik@keskkonnaamet.ee

Käitise tegevuskoht: Siimusti tootmisbaas (katastritunnus 24802:001:0630) ja Siimu-Sõõmu (katastritunnus 24802:006:0015), Kurista küla, Jõgeva vald.

Käitise tegevuse lühikirjeldus: Ettevõte taotleb püsijäätmete (betoon, tellised) purustamist (taaskasutustoiming R12s, 3000 aastas), asfaltbetooni tooteks tunnistamist (R5m; kogus 4000 aastas) ning üheaegset ladustamist (R13, 1000 aastas). Ühtlasi on ettevõte esitanud taotlusega ka tootmisohje (muldkeha täitematerjali tootmiseks, süsteem 4).

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, https://kotkas.envir.ee/ menetluse nr DM-119674.

Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada kirjalikult e-posti aadressil: info@keskkonnaamet.ee.

Ametlikes Teadaannetes: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1940553