Vajaduspõhine toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Vajaduspõhist toetust on võimalik taotleda järgmiste põhjendatud kulutuste osaliseks hüvitamiseks, kui taotleja ja tema pereliikmete sissetulek jääb alla 2,5-kordset riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri:

  1. eluruumi alalised kulud;
  2. küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi ja muu) soetamine autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale kuni 300 eurot kalendriaastas;
  3. dokumentide (dokumendifoto, isikutunnistus, elamisluba) taotlemisega seotud kulud juhul, kui riigilõivu vabastuse taotlemine ei ole võimalik;
  4. koolieelses lasteasutuses ja lapsehoius käiva lapse kohamaksu ja toidupäeva maksumus;
  5. kutseõppes osaleva õpilase ühiselamu ja/või õpilaskodu igakuise elamiskulude tasumine õppeperioodil;
  6. muude hädavajalike kulude katmine, mille on põhjustanud ettenägematu sündmus, õnnetusjuhtum, tulekahju, vargus jm.

 

Kestvus

Otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta teeb sotsiaalosakond kümne tööpäeva jooksul alates toetuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast või dokumendi esitamise tähtpäevast.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. Taotlus;
  2. taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid (nt arvelduskontode väljavõtted jm) ja hüvitamisele kuuluvate kulude suurust tõendavad dokumendid.
  3. vajadusel muud täiendavad dokumendid.

 

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tulla Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Piiri 1, Jõgeva). Taotluse võib saata ka e-postile.

 

Viide