Vallavolikogu

Jõgeva Vallavolikogu

Aadress Suur 5, 48307 Jõgeva
Telefon 776 6560
E-post volikogu@jogeva.ee

Volikogu istungid toimuvad aadressil Piiri 4, Jõgeva.

Volikogu esimees AIVAR KOKK
e-post aivar.kokk@riigikogu.ee,
telefon 503 0954

Volikogu aseesimees ANDREI FEDOSSOVSKI
e-post andrei.fedossovski@jogeva.ee
telefon 5550 0261
 
Volikogu aseesimees MAREK SAKSING
e-post marek.saksing@jogeva.ee
telefon 5558 8500

Volikogu esimehe asendamine
Volikogu esimeest asendab tema äraolekul või volituste peatumisel esimesena vanim volikogu aseesimees ja teisena vanuselt järgmine volikogu aseesimees.

 

Volikogu esimehe ja volikogu aseesimeeste tööjaotus
 
Volikogu esimees Aivar Kokk 
Valla sümboolika kasutamine, tunnustusavaldused, suurürituste korraldamine jms küsimused.
Valla- ja linnaehituse, valla- ja linnaarengu, mainekujunduse ja identiteedi, valla arengukava ning selle investeeringute kava ja strateegiate küsimused.
Valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused. Valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
Sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäeveluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused
 
Aseesimees Marek Saksing
Kultuuri, spordi, huvitegevuse, alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, erivajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.
Teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, turismi, taristu tegevused, heakorra küsimused. Valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine.
 
Aseesimees Andrei Fedossovski 
Vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine.
Valla planeerimise, maakorralduse, peremehetute ehitistega seonduv üld- ja teemaplaneeringud, valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, keskkonnakaitse, elukeskkonna, liikluskorralduse, ühistranspordi korraldamise küsimused.