Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Hange “Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustöödel Jõgeva vallas Palamuse alevikus Pähklimäe tänaval.

Pakkumus peab vastama hanketeates ning hinnapakkumise tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkuja peab olema teostanud viimase viie aasta jooksul vähemalt 2 sarnast ehitustööd. Sarnasteks töödeks loetakse välisveevarustus– ja kanalisatsioonitorustike ehitus ja/või rekonstrueerimistöid, mille raames paigaldati torustike vähemalt 200 meetri ulatuses. Pakkuja esitab koos pakkumusega teostatud tööde nimekirja.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvunud hankelepingu täitmise kohaga.

Hanke objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Palamuse teenuskeskuse juhataja Urmas Astel , 5141897, urmas.astel@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 8. oktoober 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Koolimäe tuletõrje veevarustussüsteemi ehitustööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Jõgeva spordikeskuse "Virtus" rekonstrueerimine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke  "Jõgeva spordikeskuse "Virtus" rekonstrueerimine".

Hanke viitenumber: ⁠241250

Lühikirjeldus: ⁠Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi ehitustööd. Hanke eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega teostada Hoone ja Kinnistu Tööd, mis on vajalikud esimeses ehitusetapis laiendatava ja rekonstrueeritava hooneosa nõuetekohaseks kasutuselevõtmiseks. Saavutatav tulemus peab vastama projektdokumentatsioonis kehtestatud nõuetele.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠14.10.2021 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠14.10.2021 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Hange "⁠Jõgeva spordihoone ehitustööde omanikujärelevalve"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Jõgeva spordihoone ehitustööde omanikujärelevalve".

Hanke viitenumber: ⁠241125

Lühikirjeldus: ⁠Hanke eesmärk on Jõgeva Põhikooli spordihoone projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠4.10.2021 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: ⁠4.10.2021 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
 
 

Hange „Saduküla Mõisavahe tee 29 kanalisatsioonisüsteemi uuendamine“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja hanke „Saduküla Mõisavahe tee 29 kanalisatsioonisüsteemi uuendamine".

Pakkumiste esitamise tähtaeg 30. september 2021 kell 10.00

Pakkumused esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil hanked@jogeva.ee, märksõnaga „Saduküla Mõisavahe tee 29 kanalisatsioonisüsteemi uuendamine".

Kontaktisik on keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, telefon 776 6509, e-mail: taimi.eesmae@jogeva.ee

Täpsem informatsiooni hanke kohta lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Jõgeva valla teede talihoole"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede talihoole".

Hanke viitenumber: ⁠240702

Lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2021 kuni aprill 2024. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠5.10.2021 10:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: