Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Hange "Kaarepere veevõtutiigi isoleerimine ja mahutid"

Jõgeva vallavalitsus palub hinnapakkumist Kaarepere külas Kaarepere raamatukogu kinnistule (tunnus 57801:001:0034) nõuetekohase tuletõrje veevõtukoha rajamiseks koos projekteerimistöödega minimaalse kasutusveemahuga 108 m³. Veevõtukoht tuleb rajada olemasoleva tiigi baasil. 2020 tiiki puhastati, peale mida on täheldatud veetaseme mõningast langust. Paigaldada tuleb geomembraan ja rajada piirdeaed. Juhul, kui kuivhüdrant jääb Kaarepere asulatee teekatte servast kaugemale kui 2,5 m, tuleb kavandada teepeenra laiendus nõutud kauguseni.  Tööde tegemise tähtaeg 31. mai 2024.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 8. detsember 2023. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Kaarepere veevõtutiigi isoleerimine ja mahutid".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokunentides olevale pakkumuse maksumuse tabelile.

Hanke objektiga on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Jõgeva Vallavalitsuse ehituse peaspetsialisti Andres Haagen` iga, tel. 516 5337, e-post. andres.haagen@jogeva.ee

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Lisad:

asukoha eskiis

pakkumuse maksumuse tabel

pildid asukohast


Lihthange "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2024"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva Valla Teataja väljaandmine 2024".

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva Valla Teataja küljendamine, trükkimine ja kojukanne 2024 aastal. Vallalehe maht on 8 lehekülge, lehekülje formaat on A3 (315 x 420 mm), 4+4 täisvärv ajalehepaberil. Vajadusel võib poolte kokkuleppel täiendava tasu eest lehekülgede mahtu ja kuus ilmuvate numbrite arvu suurendada. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga üks aasta ja lepingu eelduslik lõpptähtaeg on 31.12.2024. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama (vajadusel ka kujundama kuulutusi), tegema trükiettevalmistust ning looma trükikõlbuliku PDF-faili, trükkima ja levitama vallalehte üks kord kuus teisipäeviti või neljapäeviti (ühes aastas eeldatavalt 12 lehenumbrit).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8. detsember 2023 kell 10.00

Pakkumuste eavamise tähtaeg on 8. detsember 2023 kell 11.00 

Riigihanke hankedokumendid ja täpsemad juhised on kättesaadavad veebiaadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/6687988/general-info