Hanked

5.03.20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Toimetaja: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Kaarepere rahvamaja saali põranda renoveerimistööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kaarepere rahvamaja saali põranda  renoveerimistööd".

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega  aitaks realiseerida püstitatud eesmärki Kaarepere rahvamaja saali põranda  renoveerimistöödel.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning pakkumuse maksumuse tabelis toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „ehitamine", täpse liigitusega: üldehituslik ehitamine.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt..

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hanke objektiks oleva hoonega on võimalik kohapeal tutvuda, milleks palume eelnevalt kokku leppida: Helgi Kaeval, telefon 5669 2479. Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 18.06.2020. a kell 11.00 e-postiga aadressil: info@jogeva.ee märksõnaga „Kaarepere rahvamaja saali põranda  renoveerimistööd".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsemad juhised hanke kohta manuses olevates hankedokumentides.


Jõgeva linna asfalteerimistööd

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva linna asfalteerimistööd".

Käesolevaga teeb Jõgeva Vallavalitsus ettepaneku osaleda hankes Jõgeva linna asfalteerimistööd" ning esitada pakkumus vastavalt manuses olevates hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Hanke eest vastutav isik: hankespetsialist Janis Käär tel. 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Pakkuja peab oma pakkumuse tegemisel arvesse võtma, et ehitustööde mahtu tuleb arvestada ka need tööd, teenused, tegevused ja toimingud, mida ei ole alusdokumentides kirjeldatud, kuid mis on lepingu eesmärki arvestades tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks.

Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vandetõlgi või notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlke.

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 15.06.2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva linna asfalteerimistööd".

Pakkumus tuleb koostada vormil (Vorm IV), et hankija saaks pakkumust hinnata.

  

 

 


Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 

Hanke nimetus ja viitenumber: Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2021-2022 (223880).

Lühikirjeldus: Jõgeva vallale kuuluva jäätmejaama (Toominga tn 32, Jõgeva linn) ning Palamuse (Jäätmejaama kinnistul, Palamuse alevik), Vaimastvere (Vaimastvere remondiruum kinnistul, Vaimastvere küla), Laiuse (Siniallika tee 5, Laiuse alevik), Siimusti (Kaave tee 5a, Siimusti alevik), Kuremaa (Tammemetsa tn 3, Soomevere küla) ja Jõgeva aleviku (Poe tn 2a, Jõgeva alevik) jäätmekogumiskohtade haldaja ja vedaja leidmine aastatel 2021-2022.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 12.06.2020 13:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1995592/general-info 

 

 

 


Jõgeva valla teede pindamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetkusega riigihanke "Jõgeva valla teede pindamine".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee 

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ja 1x pindamine kattega teedele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 22.06.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1986272/general-info

 

 


Jõgeva valla teede talihoole

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede talihoole".

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on talihoolde tööde teostamine Jõgeva valla teedel, (s.h. juurdepääsuteed majapidamisteni, kus on alalisi elanikke) ajavahemikus november 2020 kuni aprill 2021. Talihoolde alla kuulub lumetõrje ja libedustõrje, kinni sõidetud lume ja jääkonaruste tasandamine ning vajadusel ümbertõstmine, teeäärsete lumevallide laiali lükkamine, teeäärsete tuisuvaalude lükkamine, vajadusel teeservade märgistamine.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 12.06.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1987272/general-info

 

 


Jõgeva valla kruusateede säilitusremont

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla kruusateede säilitusremont".

Hanke viitenumber: 223635
 
Hanke nimetus: Jõgeva valla kruusateede säilitusremont
 

HANKIJA NIMI JA AADRESS: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 16.06.2020 13:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1974592/general-info

 

 


Viruvere tee põhiprojekti koostamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääeva hanke "Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Antud alla lihthanke piirmäära jääva hanke eesmärgiks on projektdokumentatsiooni koostamine Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas 2480031 Viruvere tee km 0,00-0,629. 

Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja seadusjärgse esindaja või volitatud esindaja poolt.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 2. juuni. 2020 kell 11:00

Pakkumused esitada e-posti aadressile info@jogeva.ee märksõnaga „Viruvere tee põhiprojekti koostamine".

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Hanke täpsem informatsioon manuses olevates hankedokumentides.

 

 


Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023".

222992

Hanke nimetus: ⁠Jõgeva Valla õpilasliinide teenindamine 2020–2023

Lühikirjeldus: ⁠Hanke eesmärk on Jõgeva vallas õpilasliinide teenindaja leidmine (koolibuss kodust kooli ja tagasi).

16.06.2020 11:00

 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: