Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ uuendamine

 

Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse nõukogu kinnitas 26. septembril 2022 Jõgevamaa Arengustrateegia 2023 + uuendamise juhtrühma, kelle eestvedamisel vaadati dokument üle ja viidi sisse vajalikud täiendused.  

 Arengustrateegia on koos lisadega avalikul väljapanekul 9. veebruarist kuni 2. märtsini 2023 aastal.  Muudatusettepanekud esitada hiljemalt 2. märtsiks e-posti aadressile arendus@jaek.ee. 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek

 

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõike 1 järgi peab maakonnal olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning sama seaduse § 61 lõikes 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel. Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ annab edasised arengusuunad Jõgeva maakonnas, milles maakonna kohaliku omavalitsuse üksused on kokku leppinud.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ koostamist korraldas Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, kontaktisik: arenduse, tervisedenduse ja siseturvalisuse spetsialist Maiu Veltbach, tel 5647 9521, e-post maiu.veltbach@jaek.ee.

Maakonna arengustrateegia koostamisel on silmas peetud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõigete 6 ja 10 nõudeid, mis tähendab, et arengustrateegia arvestab kehtiva Jõgeva maakonnaplaneeringuga 2030+ ja riigi valdkondlike arengukavadega. Samuti olid oluliseks lähtekohtadeks valdade arengukavad. Nimetatud dokumentide analüüsimise käigus toodi välja arengusuunad ja tegevused, millised läbi ühisarutelude said uue ja kaasajastatud formuleeringu. Suures osas loodi strateegia koostamise protsessis läbi teemarühmade töö ja erinevate arutelude ka uut sisu.

Maakonna arengustrateegia koostamisse kaasati riigi asjassepuutuvate ametkondade esindajaid, kõigi maakonna valdade valitsuste ja volikogude liikmeid, maakondlike koostööorganisatsioonide, eraettevõtjate ja vabaühenduste esindajaid kõikidest maakonna piirkondadest. Eesmärgiks oli kaasata töörühmadesse ja aruteludesse võimalikult lai ring huvitatud isikuid, et oleksid esindatud erinevad piirkonnad, eluvaldkonnad ja ühiskonna sektorid. Selle eesmärgi täitmiseks korraldati arvukalt arutelusid juhtrühmas, töörühmas, teemarühmades ning osaleti kohalikes omavalitsustes läbi viidud arengukavade koostamise aruteludel.

Jõgevamaa arengustrateegias 2035+ on käsitletud majandusliku ja sotsiaalse ning rahvastiku tervise arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi, tegevusvaldkondade kaupa hetkeolukorra analüüsi, mis sisaldab iga valdkonna probleemide ja olemasolevate võimaluste analüüsi, strateegilisi eesmärke, mis väljendavad taotletavat mõju ja mille saavutamine on mõõdetav või hinnatav, strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste kogumeid arengustrateegia perioodi lõpuni ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste ruumilist paiknemist.

Jõgevamaa arengustrateegias tuuakse välja ja seletatakse lahti olulisemad strateegilised kokkulepped maakonnas, visioon aastaks 2035+, maakondlikud arendustegevused ja arenguideed ning valdade arenguvajadused ja oodatav panus maakonna strateegiliste eesmärkide saavutamisel. Eraldi on välja toodud ettepanekud riiklike poliitikate säilitamiseks või muutmiseks.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ oli vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõikele 5 avalikustatud perioodil 22. jaanuarist kuni 5. veebruarini 2019. a.

Viidi läbi avalikud arutelud kõigis kolmes omavalituses. Selle perioodi jooksul laekus 70 parandus- ja täiendusettepanekut arengustrateegia dokumendi ja tegevuskava kohta.

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ kiitis Jõgeva vallavolikogu heaks 28. veebruari 2019. a määrusega nr 76. Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ tegevuskava aastateks 2019-2022 on Jõgeva vallavolikogu poolt heaks kiidetud  28. veebruari 2019. a otsusega nr 104 ning muudetud 26. juuni 2019. a otsusega nr 130.

Lisad:
Jõgeva vallavolikogu  11. oktoobri 2018. a protokoll nr 15
Jõgeva vallavolikogu 28. veebruari 2019. a protokoll nr 21