Kasutusloa taotlemine

 

Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 kirjeldatud ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral. Kasutusloa taotlus tuleb esitada läbi ehitisregistri elektroonilise keskkonna www.ehr.ee.

Erandjuhul, kui kasutusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonnale, kes kannab andmed ehitisregistrisse. Erandjuhul peetakse silmas eelkõige füüsilisi isikuid, kellel näiteks puudub võimalus internetti kasutada. Sellisel juhul tuleb osakonnale esitada vastavad põhjendused ja osakond saab igakordse kaalutlusotsuse alusel hinnata, kas isikul ka tegelikult puudub võimalus vastavate dokumentide elektrooniliseks edastamiseks.

Sujuvamaks ja kiiremaks menetluseks soovitame kasutusloa taotlusele juurde lisada kõigi kinnisasja kaasomanike nõusolekud või kui on moodustatud korteriühistu, siis korteriühistu esindaja nõusolek.

Koos taotlusega tuleb esitada:

 

Esitada tuleb järgmised ehitusdokumendid:

 1. Ehitusprojekt, mille järgi ehitati. Kuna ehitist võib ehitada üldjuhul tööprojekti staadiumis oleva ehitusprojekti järgi, siis tuleb kasutusloa taotlemisel esitada vajalikud tööprojektid. Juhul, kui põhiprojekti staadiumis olev ehitusprojekt oli koostatud piisava detailsusega, mis võimaldas nõuetekohaselt ehitada, siis võib esitada ka vastava põhiprojekti (ennekõike puudutab see tehnovarustuse osa).
 2. Ehitustööde päevik (täiendatud vajadusel fotodega)
 3. Hoone mahamärkimise akt
 4. Õhulekkearvu mõõtmise akt - õhulekkearvu väärtus tõendatakse mõõtmisega pärast õhutõkketööde teostamist (enne siseviimistlustööde alustamist) ning vajadusel tihendatakse piirdetarindeid kuni projekteeritud väärtuse saavutamiseni (nõutav kui ehitamisega on alustatud peale 14.02.2020).
 5. Ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 6. Teostusjoonised: vesi, kanalisatsioon, elekter, side, küte, ventilatsioon, gaas (nii hoonevälised kui hoonesisesed)
 7. Torustike puhul katsetamist ja kasutamist lubavad aktid (survestusaktid)
 8. Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit
 9. Gaasipaigaldise puhul kasutuselevõtule eelnev audit
 10. Ventilatsiooni mõõdistuspass (õhuhulkade ja mürataseme mõõdistusprotokoll)
 11. Kütteseadme puhul korstnapühkija akt

 

Kui ehitustegevus toimus enne 12.09.2015 ja isik ehitas enda tarbeks üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone, koosnevad ehitamise tehnilised dokumendid ehitusprojektidest ja ehitustööde päevikust, kuhu kantakse eritööde ja kaetud tööde andmed mahus, mis on asjakohased ja otstarbekad.

Lisaks tuleb esitada auditid:

a) elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt ehk audit koos mõõteprotokollidega (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et elektripaigaldis vastab nõuetele; 

b) gaasipaigaldise olemasolul tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele; 

c) ventilatsiooni olemasolul- mõõdistusprotokoll; 

d) küttesüsteemide kontrollakt.

 

Lisainfo:
ehitusspetsialist Ragnar Joosep, 5304 7350, ragnar.joosep@jogeva.ee;
ehitusspetsialist Kuldar Lõhmus, 776 6574, kuldar.lohmus@jogeva.ee.