Korteriühistute toetamine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Jõgeva valla korterelamud saavad taotleda toetust õuealade korrastamiseks, generaatorite paigaldamiseks ja fassaadimaalingute tegemiseks. Kaks või enam kõrvuti asetsevat korteriühistut võivad esitada ka ühise taotluse.

Toetust saab taotleda:

 1. teede ja parkimisplatside ehitamine, renoveerimine ja laiendamine;
 2. sademevete ärajuhtimise süsteemide ehitamine ja renoveerimine;
 3. mängu- ja spordiväljakute rajamine ja renoveerimine;
 4. jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või jäätmemajade ning muude hoovirajatiste soetamine, paigaldamine ja renoveerimine;
 5. elukeskkonna ilmestamiseks renoveerimistööde käigus fassaadimaalingu tegemiseks;
 6. elektrivarustuse tagamiseks generaatori paigaldamine;
 7. vajadusel punktides 1 kuni 6 nimetatud tööde projekteerimine või eskiislahenduse tellimine.

Toetuse määr on kuni 50% tehtavate tööde maksumusest ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui

 1. 4000 eurot teede ja parkimisplatside ning sadevete ärajuhtimise süsteemide ehituseks ja renoveerimiseks;

 2. 3000 eurot mängu- ja spordiväljakute, jalgrattahoidlate, pinkide, prügikastide piirete või jäätmemajade ning muude hoovirajatiste soetamiseks, paigaldamiseks ja renoveerimiseks;

 3. 2000 eurot generaatori paigaldamiseks;

 4. 3000 eurot fassadimaalingu tegemiseks;

 5. 1000 eurot punktides 1–4 nimetatud tööde projekteerimiseks või eskiislahenduse tellimiseks.

Taotlusele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:

 1. korteriühistu korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud tegevusteks;
 2. kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga ja kavandatava töö kirjeldus, asjakohasel juhul jäätmemaja ja/või hoovirajatise ehituse eskiisjoonis või asendiplaan koos seletuskirjaga;
 3. vajadusel fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
 4. kavandatava töö eelarve koos vastavate hinnapakkumiste või kalkulatsioonidega;
 5. vajaduse korral asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks;
 6. fassaadimaalingu kavand.

Taotlusvoor on avatud igal eelarveaastal 1. märtsist kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Kavandatav tegevus tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 1. detsembriks.

 

Õigusakt

Korteriühistute toetamise kord

 

Vastutaja

Maastikuarhitekt Helje Malm, tel 776 6535 või 525 2045; e-post helje.malm@jogeva.ee.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide