Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

12.07.21

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 OÜ Moreen  (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Jõgeva uuringuruum pindalaga 22,83 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal asuvatel katastriüksustel Veske-Hansu (katastritunnus 24802:001:0169), Metsa (katastritunnus 24802:006:1010) ja Kuusiku (katastritunnus 24802:006:0074).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks. Taotleva loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-116077 alt.

Ametlike Teadaannetes: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1785866.

Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

20.03.20

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal olevatele katastriüksustele Liiva (katastritunnus 24802:006:2122), Nõmme (katastritunnus 24802:006:1870), Timmani (katastritunnus 24802:006:0343) ja Voore (katastritunnus 24802:006:0491).

Taotletava Liiva II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 9,17 ha. Kaevandatav varu ehitusliival on 526,9 tuh m3, täiteliival on 56,89 tuh m3 ja ehituskruusal on 109 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 47 tuh m3, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on metsamaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Loa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistrist.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Geoloogilise uuringuloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Maavarade OÜ  (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Jõgeva uuringuruum pindalaga 31,05 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Liivoja külas riigimaal katastriüksustel Seemnekasvatuse (registriosa nr 2841635, katastritunnus 24802:001:0870) ja Kört-Pärtli (registriosa nr puudub, katastritunnus 24802:001:0127). Riigivaravalitsejaks katastriüksusel Seemnekasvatuse on Maaeluministeerium ning volitatud asutuseks Eesti Taimekasvatuse Instituut ja katastriüksusel Kört-Pärtli Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kavandatava uuringu eesmärgiks on välja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Uuritavateks maavaradeks on ehituslubjakivi ja -dolokivi. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku sügavusega kuni 30 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: põhjavee taseme mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd, laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivus on kaks aastat.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Ametlikes Teadaannetes.