Euroopa Liidu kaasrahastusega projektid 2014–2023

16.03.23

 

Projekti nimi, number ja sisu lühikirjeldus

Toetuse allikas

Toetus

Elluviimise aeg

Tulemus

„Jõgeva raudteepeatuse parem ühendamine erinevate liikumisviisidega", nr 2014-2020.10.02.001.01.15-0008

Euroopa Ühtekuuluvusfond

439 057 10.08.2015–30.06.2017 Rajatud on ligi 2 km pikkuses jalg- ja jalgrattateid paremini raudteepeatusse jõudmiseks, 28 parkimiskohta autodele ja 10 kohta jalgratastele raudteepeatuse lähedal

„Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusala jaoks vajaliku tugitaristu rekonstrueerimine ja rajamine", nr EU50079, rekonstrueeritakse juurdepääsuteid, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniraja- tisi, OÜ Kronopal saab suurema elektrivõimsuse

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

 

 

957 450

01.07.2016–31.12.2017

Jõgeva linna kaguosa ettevõtlusalal ettevõtlus-tingi muste parandamiseks rekonstrueeri- takse Suvila ja Välja tänav, Jaama tänaval rajatakse uus tänavavalgustus ning rajatakse uued ÜVK rajatised

Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine, nr 2014-2020.1.04.17-0035

Euroopa Regionaalarengu Fond

 

5 000 000

01.09.2017–30.04.2019

Valmib kaasaegne koolihoone Rohu 10 vana koolihoone asemel, ruumikasutus saab optimaalseks

Jõgeva soojusmajanduse arengukava koostamine, nr 2014-2020.6.02.16-0197

Euroopa Ühtekuuluvusfond

 

 

 

4 957

17.06.2016–28.02.2017

Jõgeva linna võrgupiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamine

"Kogukonnapõhiste erihoolekande teenuste arendamine Tormas", nr 2014-2020.2.05.17-0015

Euroopa Regionaalarengu fond

 

692 070 

Projekti ellu viimise tähtaeg on 31.12.2018, pikendatud 31.05.2019

Valmib kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenuskohad Torma alevikus aadressil Lasteaia 4, Kesk 4 ja Pargi 9

„Endise Jõgeva Riigimajandi klubihoone lammutamine", nr 13143

14 367,60  01.01.2017-30.11.2017 Jõgeva aleviku välisilme parandamiseks ja elukeskkonna ohutuse tagamiseks lammutati kasutusest väljalangenud ja põlengus kannatada saanud hoone

„Jõgeva valla eriilmelised lapsehoiukohad", nr 2014-2020.2.01.18-0089

Euroopa Sotsiaalfond

102 900

01.09.2018-31.08.2020

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele

Vaiatu rahvamaja küttesüsteemi renoveerimine, nr 14865


 

21 304,80 

august-oktoober 2018

Renoveeritud Vaiatu rahvamaja küttesüsteem

Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine, nr Kliima.1.01.17-0060 203 360,00 detsember 2017-detsember 2019 Kaasajastatud Torma Põhikooli energiakasutus ja tagatud energiatõhusus
Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2019. a kevadel

Ringmajanduse programm

4404,13 18.05.-8.07.2019 Koguti kokku 3826 kg ohtlikke jäätmeid
Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond

996 135  2019. aastal projekteerimine ja 2020. aastal ehitustööd. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule. 
Peipsimaa ja Vooremaa väiketootjate võrgustike ühised arendus- ja turundustegevused

Leader-programm

9936,67 2018 august-
2020 august
Jõgeva, Tartu, Mustvee ja Peipsiääre valla ettevõtjate võrgustike - Vooremaa ja Peipsimaa - koostöö suurendamine ja konkurentsivõime tõstmine.
Jõgeva valla ettevõtja- ettevõtlik, koostööaldis ja uuendusmeelne

Leader-programm

9964,39 2018 oktoober- 2020 oktoober Jõgeva valla ettevõtjate koostöövõrgustiku loomine, koostöö suurendamine ja ettevõtjate ettevõtlusaktiivsuse kasvatamine. 
Osalemine Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse projektis „KOV infosüsteemide ISKE nõuetega vastavusse viimine" ühe partnerina. Projektiinfo

Euroopa Regionaalarengu Fond

Projekti kogumaksumus 100% toetusena 471 115

Projekti eeldatav kestvus on 14.06.2018 – 13.06.2020

Ajakohase IKT baastaristu pakkumine. Projekti skoopi kuuluvate infrastruktuurilahenduste standardiseerimine, dokumenteeritimine ja ISKE turvanõuetele vastavaks muutmine.
Jõgeva valla turismiettevõtjate ühised turundustegevused ja koostöö suurendamine

Leader-programm

8127,64 

september 2019– september 2021 Loodud on Jõgeva valla turismi valdkonnas tegutsevate ettevõtjate võrgustik. Ettevõtjate omavaheline koostöö on suurenenud.
Jõgeva esmatasandi tervisekeskus, 2014– 2020.2.04.18-0078

Euroopa Regionaalarengu Fond

853 599  2019–2021

Projekti raames rekonstrueeritakse Jõgeva linnas Piiri 4 hoones ruumid esmatasandi tervisekeskuse tarbeks.

Eterniidijäätmete kogumisringid Jõgeva vallas 2020. aastal

Ringmajanduse programm

5448 september-november 2020 Koguti kokku 114,5 t eterniidijäätmeid.
Põltsamaa valla ja Jõgeva valla ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine, 2014– 2020.12.01.19-0128

Euroopa Sotsiaalfond 

21 445  märts– detsember 2020

Projekti raames koostatakse koos Põltsamaa vallavalitsusega uuringud, milles analüüsitakse tänast teenuste struktuuri, prognoositakse tuleviku teenuste vajadusi ning hinnatakse personali ja kinnisvara kasutamise otstarbekkust.

Puhkekohtade parendamine Jõgeva vallas

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020

 

 

14 819,76  jaanuar 2021– juuli 2021 Paigaldatakse Aruküla, Pikkjärve puhkealale ja Palamuse aleviku jõe promenaadile inventar. 

Jõgeva jäätmejaama inventari soetamine

Kliima.6.01.20-0024

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

45 640  03.02.2021–10.10.2021

Eesmärgiks on osta Jõgeva jäätmejaama autokaal, et saada parem ülevaade erinevate jäätmeliikide koguste ja liikuvuse üle. 

 

Jõgeva valla kaitsealuste mõisaparkide hoolduskavade koostamine

Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt nr 16533 

 

 

01.07.2019–01.05.2021

Hoolduskavad koostatakse Jõgeva, Kuremaa, Torma ja Vaimastvere mõisaparkidele. Hoolduskava sisaldab: pargiruumi analüüsi vastavalt hoolduskava juhendile, vajadusel muinsuskaitse eritingimuste seadmine hooldustöödele; puistu dendroloogilist hindamist üksikpuudena või puistueraldistena; primaarsete ühekordsete hädavajalike hooldustööde mahtu puistule; muude hooldustööde mahte vastavalt hoolduskava juhendile; väärtuste ja ohutegurite plaani, dendrloogilist puistu plaani koos raiete ja hooldustööde näitamisega, hooldusalade plaani.
Jõgeva spordihoone ehitamine

Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes.

1 188 000     
Jõgeva sotsiaalmaja energiatõhusaks rekonstrueerimine Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes 214 526     
Puhkekohtade parendamine Jõgeva vallas

Leader-programm

20864,64  2022

Tegevuse tulemusel paigaldatakse puhkealadele naturaalsest puidust käsitööna valminud tooted. Inventar paigaldatakse järgmistele aladele:

1. Kuremaa rannaala;
2. Järveotsa puhkeala;
3. Torma puhkeala;
4. Otiaru ujumiskoht;
5. Jõgeva aleviku ujumiskoht.

Jõgevamaa kliima- ja energiakava koostamine

Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014−2021 programm "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine".

Projekti eelarve 70 000, sellest toetus 36 450 eurot.

2022  

Kiirkompostrite ja konteinerite soetamine Jõgeva valla majapidamistele

Kliima.6.01.21-0094

Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

42 468  19.01. kuni 22.12.2022

285 kodumajapidamist ja korteriühistut saavad kas kodukompostri või konteineri, et vähendada segaolmejäätmetes biolagunevate jäätmete kogust.

Koduteenuse arendamine Jõgeva vallas tehniliste
lahenduste baasil, nr 
2014-2020.2.02.22-0393

Euroopa Sotsiaalfond

Hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste
toimetuleku toetamiseks kindlasummaliste maksetena

99 702 01.09.2022 - 31.10.2023

Jõgeva vald on hoolduskoormusega inimeste toimetuleku parandamiseks arendamas teenuseid hooldusvajadusega kodanikele. Koduteenuse kvaliteedi tõstmine ja teenuse parem kättesaadavus aitab vähendada perede hoolduskoormust ja toetab üksi elavate eakate inimeste elukvaliteeti. Koduteenuse arendamiseks juurutatakse koduanduri- ja veebiteenus, laiendatakse teenuse pakkumine klassikalisest tööajast erinevale ajale (riigipühad, õhtused ajad ja nädalavahetus) ja suurendatakse sotsiaalala töötajate arvu.

Ettevõtjate koolitamine ja koostöö suurendamine

Leader-programm

14 560  2023

Piirkonna ettevõtjad teevad omavahel rohkem koostööd. Ettevõtjad on leidnud uusi partnereid. Ettevõtlus on kasvanud ja konkurentsivõimeline. Kontaktvõrgustik arenenud ja tugevnenud.

Jõgeva vallas ohtlike jäätmete kogumisring 2023. a kevadel

Keskkonnaprogramm, taotlusvoor: ringmajanduse ohtlike jäätmete kogumisringid 2022.

3462,75 

03.0419.06.2023

Jõgeva valla eripiirkondadest (kodumajapidamistest) ohtlikke jäätmete kogumine, et võimalikult suures koguses neid kokku koguda ja õigesti käidelda.