Raieloa taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Raieluba annab õiguse puu raieks kuue kuu jooksul alates selle andmise kuupäevast. Raieluba kehtib sellest tulenevate kõrvaltingimuste täitmiseni.

Hoolduslõikuse korral antakse raieluba ühekordseks lõikuseks. Loa kehtivuse tähtaja määrab keskkonnaspetsialist.

Raiet eristatakse põhjuse järgi:

1) ehitusraie – puu raiutakse ehitamise tõttu;

2) hoolduslõikus – lõikus, millega eemaldatakse haiged, kuivanud, murdunud, ebadekoratiivsed ning segavad harud ja oksad, samuti puu okste eemaldamine (kärpimine, pügamine, tagasilõikamine), millega säilib puu elujõulisus ning mille tagajärjel vähemalt üks tekkiv lõikehaav on 3 cm või suurema läbimõõduga;

3) hooldusraie – puu raiutakse, et parandada kõrval kasvavate puude seisundit ja kasvutingimusi;

4) kahjustatud puu raie – raiutakse puu, mis on ülevaatusele eelneva viie aasta jooksul saanud kahjustada ehitamise käigus või muu inimtegevuse tõttu ning selle väärtusklass on vähenenud vähemalt kahe ühiku võrra või ladvaoksad või üle poole võrast on kuivanud või võra on hõrenenud või tüvel on puiduni ulatuvad koorevigastused (kuuse puhul vähemalt 10% ja muu puuliigi puhul vähemalt 30% tüve ümbermõõdust) või on juurestikust vähemalt 30% hävinenud;

5) kujundusraie – puu raiutakse vastavalt haljastusprojektile, et kujundada ümber või uuendada kõrghaljastust;

6) sanitaarraie – raiutakse puu, mis on kuivanud, kuivamas, ulatusliku tüve- või juuremädanikuga, tüvekahjurite kahjustatud, kasvuvigadega või muul põhjusel nõrga struktuuriga või perspektiivitu;

7) muu raie – puu raiutakse, sest see võib kahjustada ehitist, on kasvanud liigilt sobimatult või kasvab tehnovõrkude ja -rajatiste kaitsevööndis.

Raieluba ei ole vaja:
alla 8 cm rinnasläbimõõduga puule;
tormiheite, -murru või teistel põhjustel osaliselt või täielikult murdunud ning kohest likvideerimist nõudva puu või okste raieks;
kuivanud okste ja vesivõsude kõrvaldamiseks;
Jõgeva Vallavalitsuse tehtavate või tellitavate tööde korral.

 

Kestvus

Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

 

Õigusakt

Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

 

Vastutaja

Maastikuarhitekt Helje Malm, e-post helje.malm@jogeva.ee, tel 776 6535, 525 2045.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Taotluse täitmiseks sisenege e-keskkonda ID-kaardiga, mobiil-IDga või Smart-IDga. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Taotlus tuua või saata vallavalitsusse aadressil Suur tn 5, 48306 Jõgeva linn.

 

Viide