Romusõidukid

 

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda vaid keskkonnaluba või keskkonnakompleksluba omav ettevõte. Iga autoomanik on isiklikult vastutav oma auto lõppsaatuse eest. Lammutades seda ise, toimetades selle illegaalsele autolammutajale või metsa alla, rikub autoomanik seadust ja saastab meid ümbritsevat keskkonda. Selline tegevus on seadusega keelatud ja karistatav.

Jõgeva vallas on võimalik romusõidukid viia Siimusti alevikus tegutsevale ettevõttele Semako Romulad OÜ-le, kes saab sõiduki kustutada maanteeameti liiklusregistrist. Kontakt: tel 508 3047, info@romulad.ee.

 

Ametlikud lammutuskojad suunavad taaskasutusse vähemalt 95% romusõiduki massist.