Soojuspump

 

Soojuspumba jms paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega. Ehitusseadustiku lisa 1 järgi on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt. Mitteelamu puhul on vajalik koos projektiga esitada ehitusloa taotlus.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile".

Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid".

Ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt järgmist:

 • Tiitelleht.
 • Sisukord ja jooniste loetelu.
 • Seletuskiri:
  • Hoone asukohakirjeldus.
  • Projekteeritud tööde kirjeldus (Kuhu paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa kaetakse, mis on müratase, mis võimsus jne).
  • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot.
 • Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000), millel ära märkida hoone asukoht ja tähistada koht, millisesse hoone külge välisagregaat projekteeritakse. Näha peab olema kaugus naaberkinnistu hoonest. Kui ei teostata kaevetöid, siis võib asendiplaan olla näiteks maa-ameti ortofotol. 
 • Vajalikud joonised. Nt korruse põhiplaan, katuseplaan, tehnoruumi joonis, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud. Jooniste (ka asendiplaanil) kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.
 • Kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek.
 • Muud vajalikud volitused, heakskiidud (naabrid).

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult ehitisregistrisse.

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada  ehitisregistri kaudu kasutusteatis.

 

Lisainfo:
ehitusspetsialist Ragnar Joosep, 5304 7350, ragnar.joosep@jogeva.ee;
ehitusspetsialist Kuldar Lõhmus, 776 6574, kuldar.lohmus@jogeva.ee.