« Tagasi

Arengukava muutmise eelnõu esimene avalik arutelu oli innovaatiline

Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu läbis möödunud nädalasel volikogu istungil esimese lugemise. 9. oktoobrist 9. novembrini on eelnõu avalikustatud valla kodulehel ja valla raamatukogudes. Samal ajal toimuvad valla eri paikades eelnõu avalikud arutelud. Esimene selline koosolek sai teoks 14. oktoobril Kuremaa lossis.

Jõgeva valla arengukava on kehtestatud 2018. aastal. Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder selgitas, et arengukava tuleb igal aastal üle vaadata ja selles täpsustusi teha. Sama kehtib arengukava tegevuskava kohta. Erki Teder andis kokkutulnutele põgusa ülevaate, mida ja miks on arengukavas muudetud. Ta märkis, et pärast uue koalitsiooni võimuletulekut on ühe olulise teemana esile kerkinud Jõgeva kui maakonnakeskuse tähtsustamine. Jõgeva kesklinn saab sellest lähtuvalt tulevikus uue ilme ning spordikeskusest Virtus kujuneb pärast rekonstrueerimist ja laiendamist magnet terve maakonna spordiharrastajatele. Oluline ettevõtmine on ka Jõgeval Suur tn 5 asuva vallamaja rekonstrueerimine. Kui ka sotsiaalosakond, mis praegu Piiri tänava hoones asub, Suure tänava hoonesse kolib, saavad vallakodanikud kõik teenused kätte ühest kohast.

Kuremaa rahvale on arengukava tegevuskavas mitu head sõnumit. Näiteks investeeritakse lähiajal Kuremaa lossi fassaadi kordategemisse EAS-i vahendusel saadavad 131 000 eurot, lisaks eraldab vallavalitsus 138 000 eurot. Kuremaa külalistemaja senini veel renoveerimata osa uuendamiseks eraldatakse 130 000 eurot. „Kuremaa on lähiaja investeeringute suuruse poolest kohe teine paik pärast Jõgevat," märkis Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk.

Arengukava teemaline koosolek Kuremaal kujunes ses mõttes innovaatiliseks, et Kuremaa külaseltsi üks juhtfiguure Raul Orav osales sellel videosilla vahendusel. Nii esitaski ta samal päeval koos olnud külaseltsi laiendatud juhatuse seisukohad, olles ise Tartus.

Raul Orava sõnul teeb Kuremaa rahvale muret kahaneva õpilaste arvuga algkooli käekäik. Külaselts on valmis appi tulema koolile arengukava koostamisel ning mingi niši leidmisel, mis lapsevanemad koolist huvituma paneks. Muret teeb kohalikele ka lagunev loss. Lossilgi võiks olla arengukava, mis oleks aluseks kompleksi säilitamisel ja toimima panekul.

Kuremaa järve potentsiaali pole külaseltsi meelest vääriliselt ära kasutatud. Ümber järve võiks kulgeda näiteks püsimatkarada,  järve ääres võiksid aga olla madalseiklusrada, välijõusaal, ja kettagolfirada, loodusturiste võiks kohale meelitada linnuvaatlustorn. Kuremaa rahvas sooviks näha ka korras mõisaparki, asulast  terviseradadele viivat kergliiklusteed ning seda, et Vooremaa ansamblite päevast saaks üks valla mainesündmusi. Ettepanekuid oli veelgi ning Raul Orav lubas, et need esitatakse ka kirjalikult. Parandusettepanekuid eelnõusse saab esitada 9. novembrini.

Jõgeva vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim rääkis koosolekule tulnutele ka valla valmivast üldplaneeringust ja selle Kuremaad puudutavast osast.

Arengukava muutmise eelnõu järgmine avalik arutelu on kavandatud 29. oktoobrile ja selle toimumispaigaks on Saduküla raamatukogu. Järgmised koosolekud on planeeritud novembri algusse. Kuidas koroonaviiruse levik neid plaane mõjutab, pole praegu teada. Kui koosolekud toimuvad, on plaanis luua link, mille abil saavad soovijad osaleda veebi vahendusel.