« Tagasi

AS MO-PUIT KESKKONNALOA MUUTMISE TAOTLUSE SAAMISE / ESITAMISE TEADE

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 AS Mo-Puit (registrikood 10471829; aadress Õuna küla, Jõgeva vald) keskkonnaloa nr L.ÕV/322259 muutmise taotluse saamisest.

Kavandatava tegevuse asukoht: Jõgeva vallas Kurista külas Saeveski kinnistu (kinnistunumber 24802:001:0138).

Kavandatava tegevuse lühikirjeldus: Ettevõttel on kohustus omada õhusaasteluba, sest käitises on kaks üle 1 MWth põletusseadet ja saeliini tsüklonist lendub aastas üle 1 tonni osakesi (PMsum). Loa muutmine on algatatud, kuna kehtiva loaga lubatud heitkogused on väiksemad kui ettevõtte deklareeritud heitkogused ja kuna käitise tegevusega on kaasnenud kaebuseid välisõhu kvaliteedi osas. Lisaks eelnevale on muutunud põletusseadmetest heidete arvutamise metoodika ning ettevõtte tootmistegevus on võrreldes loas tooduga muutunud.

Loaandja on Keskkonnaamet (kontakt: Katre Voolaid, katre.voolaid@keskkonnaamet.ee, tel 5629 6417).

Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt KOTKASes, https://kotkas.envir.ee, sisestades otsingusse menetluse registreerimisnumbri M-114384 ja vaadata taotlust nr T-KL/1005898.