« Tagasi

Jõgeva vallavalitsuse 27. juuni istungil

  • Kinnitati Jõgeva valla 2022. aasta eelarvesse sihtotstarbelised tulud.
  • Otsustati kaotada Jõgeva Vallavolikogu 27. augusti 2020 otsusega nr 204 kehtestatud vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisust tagasiulatuvalt alates 2. juunist 2022 üks vanemraamatupidaja ja raamatupidaja töökoht.
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanded.
  • Anti Kantkülas asuvale päikseelektrijaamale kasutusluba.
  • Otsustati tagasi lükata Jõgeva Valla Hoolekandekeskusele nelja sõiduauto kasutusrendile võtmise hankel esitatud pakkumused, kuna need ületasid hankelepingu eeldatava maksumuse. Sõiduautode kasutusrendile võtmiseks tuleb Jõgeva Valla Hoolekandekeskusel korraldada uus riigihange.
  • Määrati Kärdes Põllu ja Teilmal Uus-Allekvere kinnisasjade jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
  • Otsustati anda Jõgeva alevikus Poe 7a asuv kinnistu tasuta kasutusse.
  • Kiideti heaks Jõgeva linnas ja Õunal asuva Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu ning otsustati see avalikustada 30. juunist 18. juulini valla kodulehele ning maakonnalehes Vooremaa.

PROTOKOLL