« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus võtab tööle ehitusspetsialisti

Ametikoha põhieesmärgiks on tagada Jõgeva vallas ehitusseadustiku ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmine ning ehitusjärelevalve.

 

Peamised tööülesanded:

 • valla ehitusvaldkonna arendamisel osalemine ja tegevuste kavandamine, oma töövaldkonnas ettepanekute tegemine valla arengukavasse ja planeeringute koostamisel osalemine;
 • riikliku järelevalve teostamine ehitusseadustiku, selle rakendusaktide ja teiste ehitusvaldkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise osas;
 • ehitusprojektide kooskõlastamine, ehitusprojektide vastavuse kontrollimine kehtivatele seadustele, normidele, detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele tuginedes;
 • teatiste, ehituslubade, kasutuslubade ja muude ehitisregistri- ja ehitusdokumentide menetlemine ja väljastamine;
 • oma töövaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude koostamine ning vajadusel vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel osalemine;
 • kaevelubade väljastamine;
 • elanike nõustamine ehitusvaldkonnas ja avalduste lahendamine.

 

Ootused kandidaadile:

 • erialane haridus (eelistatult ehitusalane kõrgharidus);
 • vähemalt 2-aastane töökogemus ehitusprojektide koostamisel või hindamisel;
 • valdkonna õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • tööks vajalike riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • koostöövalmidus, kohusetundlikkus, korrektsus, otsustus- ja vastutusvõime, stressitaluvus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning soovituslikult ühe võõrkeele oskus;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel ning projekteerimistarkvara (autoCAD vms) kasutamise oskus spetsialisti tasemel;
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus.

 

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast tööd ning toetavaid kolleege;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • kaugtöö tegemise võimalust.

Konkursil osalemiseks palume saata CV, avaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 14. augustiks 2022 e-posti aadressile info@jogeva.ee. Täiendavat infot jagab majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel. 5450 1711.