« Tagasi

Vallavalitsuse 8. augusti istungil

  • Otsustati maksta Jõgeva Valla Noortekeskuse juhatajale lisatasu programmi „Murdepunkt" läbiviimise eest.
  • Määrati Jõgevamaa Kodukandi Ühendusele projekti „Jõgeva valla kogukondade esindajad XIV Maapäeval" läbiviimiseks projektitoetus.
  • Anti luba Reklaamtreiler OÜle Mustvee mnt parklasse reklaamtreileri paigaldamiseks.
  • Lubati Kuremaa külaseltsil ja MTÜ-l Triathlon Estonia korraldada 27. augustil Kuremaal spordivõistlust Triathlon Estonia 2022.
  • Otsustati muuta Õuna külas asuva Kruusa tänava liikluspinna ruumikuju.
  • Anti nõusolek Laiuse Põllumajanduse osaühingule Laiuseväljal Väikelauda katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamiseks.
  • Kiideti heaks hajaasustuse programmi aruanne.
  • Kinnitati Sadalas asuva Suur tn 10//teenindushoone II korrusel asuva äriruumi enampakkumise tulemused.
  • Otsustati lugeda nurjunuks Tormas asuva Evaldi kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Kinnistu võõrandatakse pideva avaliku teavitamisega kinnisvaraportaalis ning valla kodulehel.
  • Kiideti heaks ja otsustati esitada volikogule eelnõud Jõgeva Raamatukogu põhimääruse muutmiseks, nõusoleku andmiseks isikliku kasutusõiguse seadmiseks Võikvere Altvälja-Kubja teele ning Jõgeva valla üldplaneeringu vastuvõtmiseks, keskkonnamõju strateegilise hindamise nõuetele vastavaks tunnistamiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks ning Jõgeva valla 2022. aasta teine lisaeelarve.

PROTOKOLL