« Tagasi

Hange "Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid".

1. ÜLDANDEMED

1.1 Hankija: Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi Hankija), Suur 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald.

1.2 Hanke eest vastutav isik: Taimi Eesmäe, telefon 776 6509, e-post: taimi.eesmae@jogeva.ee

1.3 Hankemenetluse liik: väikehange

1.4 Hanke esemeks on Jõgeva vallas eelregistreeritud nimekirja alusel kogumisringi raames aia- ja haljastujäätmete kokku kogumise ja edasise käitlemise teenuse osutamine.

2. PAKKUMUSE TAGATIS

2.1 Pakkumuse tagatist ei nõuta.

3. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

3.1 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

4. PAKKUMUSE MAKSUMUS JA HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG

4.1 Aia- ja haljastujäätmete kogumisringide teostamise alustamise ja lõpetamise eeldatavad tähtajad, olenevalt ilmastikust: 2022. aasta oktoobri viimane nädalavahetus või novembri esimesel nädalavahetusel ning 2023. aasta aprilli viimane nädalavahetus või mai esimene nädalavahetusel. Täpsed päevad lepitakse kokku Lepingu täitmise ajal, rakendamise aeg sõltub ilmastikutingimustest.

4.2 Pakkuja esitab hinnapakkumise vastavalt hankelepingu projektis ja hankedokumendis toodud tehnilisele kirjeldusele. Pakkuja esitab lisatud täidetava maksumuse vormi. Hinnapakkumus esitatakse eurodes ühe sendi täpsusega.

4.3 Pakkuja esitab pakkumuse aia- ja haljastujäätmete käitlushinnale (kogumine + transport + käitlemine) eurot/tonn. Jäätmete käitlemise kogumaksumus kujuneb tööde lõpuks.

5 HANKE TINGIMUSED

5.1 Kogumisringid tuleb läbi viia nädalavahetustel, eelistada pühapäeva.

5.2 Pakkuja peab teostama jäämete kogumist ja edasist käitlemist vastavuses kehtivate õigusaktidega, oma keskkonnaloaga/registreeringuga ja pakkumusega.

6. TEHNILINE KIRJELDUS

6.1 Pakkumuse eesmärk on teostada aia- ja haljastujäätmete kogumine Jõgeva linnas, Jõgeva ja Siimusti alevikus vastavalt eelregistreerunute alusel lepitakse kokku aeg ja marsruut.

6.2 Aia- ja haljastujäätmete kogumine ei ole seotud jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade tavapäraste teenustega.

6.3 Aia- ja haljastujäätmete kogumine toimub 2022. aasta oktoobri viimasel nädalavahetusel või novembri esimesel nädalavahetusel ning 2023 aasta aprilli lõpus või mai alguses. Hankija jätab endale õiguse teha ilmastikutingimustest tulenevalt muudatusi vastuvõtu ajakavas.

6.4 Jõgeva linna, Jõgeva ja Siimusti alevikus toimub aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine ja laadimine konteineritesse kooskõlas kehtivate õigusaktidega Pakkuja vahendite ja tehnikaga.

6.5 Eelregistreerimisel esitatakse kottide arv, jäätmevaldaja kontaktandmed ja kinnistu aadress. Elanik peab lehed panema kuni 200 l ja kuni 25 kg kaaluvatesse kilekottidesse ja oksad tükeldama kuni 1,3-meetri pikkusteks ja siduma need kimpudeks. Reaalsed kogused selguvad kogumise ja kaalumise käigus. Kogutavate ja veetavate jäätmete kotid ja oksakimbud peab elanik ladustama kinnistule või sellega külgnevale tänavamaale võimalikult sõidutee lähedale nähtavale kohale.

6.6 Pakkuja peab koguste üle arvestust. Hankija annab kogumisringi eel eelregistreeritud jäätmevaldajate ja kottide koguste nimekirja. Pakkuja esitab vastavad arvestuslehed Hankijale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast sügis ja kevad kogumispäevi.

6.7 Pakkuja kohustub töö teostamise käigus:

6.7.1 koguma jäätmeid selleks sobivate konteineritega ja laadima ise kotid ja oksakimbud veokile;

6.7.2 kogutud aia- ja haljastujäätmed tuleb nõuetekohaselt käidelda;

6.7.3 koguda kokku ka kilekotid, millega antakse aia- ja haljastujäätmed üle;

6.7.4 töö tegemise ajal ei tohi töö tulemusena peatumiskohtades tekitada rööpaid ja rikkuda rajatisi/inventari. Kõik tekitatud kahjustused tuleb likvideerida või hüvitada;

6.7.5 tasuma töö teostamise käigus kogutud aia- ja haljastujäätmetena mitte kvalifitseeruvate jäätmete käitluskulud.

6.8. Pakkuja teeb ise järelevalvet konteineritesse paigutatavate jäätmete üle. Hankija ei tasu kogumiskonteineritesse toodud muude jäätmete käitlemise eest.

6.9. Hiljemalt 7 päeva enne planeeritavat kogumispäeva kooskõlastakse hankija kontaktisikuga täpne kogumisringi ajakava, täpne peatuskoht ja muu kogumisinfo.

7. TÄIENDAV TEAVE HANKETEATE JA HANKEDOKUMENTIDE KOHTA

7.1 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel e-posti teel taimi.eesmae@jogeva.ee.

7.2 Hankija vastab esitatud küsimustele kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotluse saamisest arvates.

8 PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE

8.1 Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja pakkumused esitada e-posti aadressil hanked@jogeva.ee, märksõnaga „Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.10.2022.a kell 10:00.

9 PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL

9.1 Hankija kontrollib vastavalt riigihangete seadusele ja hankedokumentidele kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele.

10 KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED

10.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

10.1.1 kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad vastavaks tööks planeeritud rahalisi vahendeid;

10.1.2 hankijast sõltumatute asjaolude tõttu ei ole Töövõtulepingu sõlmimine võimalik või selle sõlmimine on ebaotstarbekas;

10.1.3 ilmnevad asjaolud, mida ei olnud võimalik ette näha hanke väljakuulutamise hetkeks ja mis võivad mõjutada hanke tingimusi;

10.1.4 hankija ei pea mõjuvatel põhjustel võimalikuks hanget lõpuni viia ja edukat pakkumust välja selgitada.

11 PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

11.1 Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi.

11.2 Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

11.3 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumuste hulgast see pakkumus, mis vastab kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, mis on tunnistatud vastavaks ja millel on kõige madalaim hind.

 

Töövõtulepingu projekt ja pakkumuse maksumuse vorm lisatud hankedokumentides.