« Tagasi

Jõgeva vallavalitsus plaanib kultuuriasutuste ühendamist

Jõgeva vallavalitsus planeerib ühendada hallatavad kultuuriasutused üheks asutuseks. Ühe juhtimise alla viiakse kõik valla hallatavad kultuuriasutused: Jõgeva Kultuurikeskus, Palamuse Kultuur (Palamuse ja Kaarepere rahvamaja), Torma Rahvamaja, Vaiatu Rahvamaja ja Sadala Rahvamaja. Seega jääb loodava asutuse hallata kuus maja ja nendega seotud alad.

Hallatavate kultuuriasutuste senise töökorralduse ülevaatamist alustas vallavalitsus juba 2022. aasta jaanuaris. Erinevatel kohtumistel kultuuriasutuste juhtidega on vald kaardistanud kitsaskohad ja võimalused, eesmärgiga panna senine süsteem efektiivsemalt tööle. Tööprotsessi käigus on tutvutud ka teiste omavalitsuste praktikatega, mis viitavad, et järjest enam koondatakse kultuuriasutusi ühtse juhtimise alla.

Uue ühise asutuse loomisega ei taotletagi mitte niivõrd rahalist kokkuhoidu, pigem on tegu investeeringuga tulevikku. Uue asutuse eesmärk on luua tugev ja võimekas süsteem, kus on hästi tasustatud ja kvalifitseeritud personal, et tagada ülevallaliselt ühtne ja võimalikult kõrge kvaliteediga kultuuriteenus. Täna on vallal keerukas, aga ühtlasi ka kulukas pidada paari töötajaga asutusi või tagada igasse piirkonda või rahvamajja oma juht, kunstiline juht ja veel teised spetsialistid. Seetõttu on oluline vaadata tänane süsteem ümber. Jõgeva vallavalitsus lähtub ümberkorralduse planeerimisel Jõgeva vallast kui tervikust ja omavalitsusele seadusega pandud kohustustest korraldada kultuuritööd. Uuele asutusele laienevad just needsamad ootused, et asutuse tegevusplaanide koostamisel vaadatakse valla kultuurielu kui tervikut, unustamata sealjuures piirkondlikke traditsioone ja eripärasid. Seega peaks uus asutus andma endast parima, et toetada muuhulgas piirkondi, kus täna puudub valla poolt koordineeritav kultuuritegevus ja statsionaarne rahvamaja.

Muudatuse käigus vaadatakse üle kultuurikorraldajate töötasud ja töötasustamise süsteem, mis soovitakse siduda riikliku kultuurikorraldaja miinimumtasuga, mis on omakorda seotud haridustasemega. Peale töötasude vaadatakse üle tänase personali rollid ja ülesanded, mida mõnes asutuses korrastati põhjalikumalt ligi kümme aastat tagasi.

Uus asutus ei jätka ilmselt täies mahus tänase struktuuriga. Muudatuse käigus mõtestatakse ümber piirkondade vahejuhtide ametikohad ja koondatakse juhtimisülesanded kokku. Muuhulgas puudub täna viiest asutusest kahel juht. Uue asutuse juhi kohale korraldatakse avalik konkurss. Igas valla piirkonnas jätkab tegevust kunstiline juht, kes vastutab piirkondlike ürituste korraldamise ja elluviimise eest. Muudatusega taotletakse ka ühtset ja terviklikumat sündmusturundust. Lisaks nähakse tänases demograafilises kontekstis vajadust ametikoha järele, mille täitja koordineeriks valla eakate huvitööd ja -tegevust. Loodava asutuse üheks oluliseks märksõnaks saab kindlasti paindlik meeskond, kes tegutseb erinevate sihtrühmade, asukohtade ja rahvamajade heaks.

Senine töökorraldus ei muutu ringijuhendajate jaoks, kes viiakse kõik üle uude struktuuri. Samas loob uus asutus ka siin tuleviku jaoks võimalusi, sest teatavasti on ringijuhendajate leidmine üle-eestiline probleem. Näiteks saab vastavalt vajadusele pakkuda edaspidi oma ringijuhendajatele suuremat koormust või võtta nad lausa täiskohaga tööle, et teenindada mitut asukohta. Perenaiste (Torma ja Vaiatu piirkonna vastava ametikoha nimetus kultuurijuhi abi) jaoks töökorraldus praktiliselt ei muutu, töö jätkub kindlas tegevuskohas.

Seega planeeritakse struktuuris muudatusi vastavalt ilmnenud kitsaskohtadele ja vajadustele – mõni ametikoht kaob või koormus väheneb, mõni ametikoht luuakse juurde, mõne ametikoha olemus säilib. Uue asutuse ja struktuuri toimima hakkamine nõuab kahtlemata aega ja paika loksumist. Seda vastutusrikast rolli hakkab kandma uus juht, kel on võimalik vastavalt vajadusele teha ettepanekuid töökorralduse ja struktuuri muutmiseks. Muudatusega saab parandada ka hallatava asutuse tegevuse läbipaistvust. Näiteks võimaldab uus asutus luua selgema piiri nende asutuste hallata olevates rahvamajades tegutsevate MTÜ-dega. Täna on hallatavate asutuste ja eraõiguslike MTÜ-de tegevus tugevasti läbi põimunud, mis viitab omakorda suhete hägususele.

Muudatusega loodetakse tulevikus suurendada teatud mahus ka omatulu teenimist, mis on Jõgeva valla kultuuriasutuste puhul täna kahetsusväärselt väike, võrreldes ainuüksi Jõgevamaa teiste omavalitsustega. Terve valla teenindamine ja tugev meeskond loob selleks kindlasti paremad eeldused. Kasutamata potentsiaali, mida enda kasuks tööle panna, on piisavalt.

Tegu on muudatusega, mis tekitab ilmselt inimestes vastakaid tundeid ja emotsioone ning millega võib tänastel kultuuritegijatel olla raske kaasa tulla. Valdkonna ümberkorraldamisel lähtutakse ennekõike valla kultuurikorraldusest kui tervikust ja oluline on meeles pidada, et vald teeb endast kõik oleneva, et igal pool kultuuritegevus jätkuks. Muudatusega taotletakse hästi toimivat ülevallalist kultuuriasutust, mis tagab oma tegevusega valdkonna jätkusuutlikkuse.

ANGELA SAKSING

vallavanem