« Tagasi

Jõgeva valla õpilasstipendiumi pälvis viis noort

Jõgeva vallavalitsuse 7. oktoobri istungil kinnitati viis Jõgeva valla õpilasstipendiumi saajat. 2019/2020. õppeaastal saavad 1000eurose stipendiumi Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased Triinu Tõnts, Teele Olgo, Märt Välba ja Cerle Siim ning Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane Rando Vöörmann.

Stipendium makstakse välja kümnes võrdses osas septembrist juunini, ent väikese erandiga: septembri stipendiumi saab kätte koos oktoobri omaga. Kui õpilane katkestab õpingud, siis stipendiumi maksmine lõpetatakse. Iga stipendiumisaaja võib kulutada saadud raha oma soovi kohaselt ning aruannet hiljem esitada pole vaja.

Jõgeva vallvalitsus annab ühel õppeaastal välja kuni viis stipendiumi. Tänavu esitati stipendiumi saamiseks seitse taotlust, millest komisjon valis välja viis. Jõgeva vald soovib õpilasstipendiumiga tunnustada vallas elavaid noori ja ergutada neid saavutama häid tulemusi nii õppimises kui ka muudel aladel. Stipendiumi määramisel on olulised õpitulemused, ent rõhk on ka õpilase mitmekülgsusel ja aktiivsusel.

Stipendiumi on võimalik taotleda noorele, kes omandab gümnaasiumiharidust või põhikooli järgselt kutsekeskharidust mõnes Eesti või välisriigi õppeasutuses, kes on jõudnud seal edukalt läbida vähemalt ühe õppeaasta ning kelle puhul on täidetud vähemalt kaks viiest järgnevast tingimusest: õpilane on pälvinud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde konkursil või kutsemeistrivõistlusel või auhinnakoha üleriigilisel olümpiaadil; õpilane on saavutanud silmapaistvaid tulemusi õppetöös, huvihariduses või huvitegevuses; õpilane on teinud piirkonnale olulise tähendusega uurimistöö; õpilane õpib välisriigis enam kui kuus kuud; õpilane osaleb aktiivselt noorsootöös (kooli või valla noorteürituste korraldamises, õpilasomavalitsuse või noortevolikogu tegevuses jms).

Stipendiumite maksmisega jätkatakse ka järgmisel õppeaastal ning taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2020.