« Tagasi

Jõgeva vallas kehtib nüüd ühtne heakorraeeskiri

Jõgeva vallas puhtuse ja korra tagamisel on nüüd aluseks uus, vallavolikogu 9. jaanuari määrusega kehtestatud heakorraeeskiri. Senini kehtisid valla eri osades erinevad, ühinemiseelsete omavalitsuste heakorraeeskirjad. Endisest Puurmani vallast üle tulnud külades puudus aga selline regulatsioon üldse, sest nimetatud vald polnud heakorraeeskirja kehtestanudki.

Uus, kogu vallas kehtiv heakorraeeskiri sätestab kinnistute kohta käivad üldised heakorranõuded ja täiendavad heakorranõuded tiheasustusaladel, määratleb puhastusala ulatuse ja koormised ehk kohustused, mida füüsilised ja juriidilised isikud peavad heakorra tagamiseks täitma. Järelevalvet heakorraeeskirjade täitmise üle korraldab vallavalitsus. 

Üldised heakorranõuded näevad ette, et kinnistul asuva ehitise fassaad ja selle juurde kuuluvad elemendid on korrastatud, et kinnistu ja sellega vahetult piirnev puhastusala (st avalikult kasutatava tee ja kinnistu vahel asuv haljasala, välja arvatud teemaal asuv haljasala) on puhas ja korrastatud, et kinnistul asuvad puud ja põõsad või nende oksad ei varja liikluskorraldusvahendeid, ei piira nähtavust ega takista teel liiklemist. Hajaasustusalal asuvatelt hoonestatud kinnistutelt ja hoonetega piirnevatelt kinnistutelt tuleb rohi niita ja koristada või purustada minimaalselt üks kord aastas hiljemalt 1. septembriks. Avalikult kasutatavale hoonele tuleb tagada ohutu juurdepääs.

Linnades ja alevikes ning külade kompaktse asustusega aladel kehtivad lisanõuded. Seal jälgitakse ka seda, et kinnistu piirdeaed või hekk ja kinnistu piirides asuvad rajatised oleksid korras, et avatud vaatega alalt oleks rohi niidetud (lubatud maksimaalne kõrgus 15 cm), et puude ja põõsaste mahalangenud lehed, jäätmed ja praht oleksid koristatud ning et kinnistul asuvatelt ehitistelt ei langeks lund, jääpurikaid, kive jms kinnistuga piirnevale üldkasutatavale territooriumile.

Jõgeva abivallavanema Mati Kepi sõnul sisaldasid varem kehtinud heakorraeeskirjad suurel hulgal sätteid, mis on mõne teise seadusakti reguleerimisalas, näiteks nõue tagada ehitise ohutus, müra vastavus normidele, jäätmete nõuetekohane käitlemine, lõkke tegemine jms. Sellised sätted on nüüd välja jäetud. Jõgeva vallavalitsuse haljastusspetsialist Taivo Paeveer lisas, et võrreldes varasemate eeskirjade kehtivusajaga on kinnistuomanikel nüüd vähem sundust teha töid oma kinnistust väljaspool. Ehitusseadus paneb linnade, alevite ja alevike kinnistuomanikele siiski kohustuse korraldada sõidutee ja nende kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristust, sealhulgas lume ja libeduse tõrjet tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Uue heakorraeeskirjaga saab lähemalt tutvuda SIIN.