« Tagasi

Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal olevatele katastriüksustele Liiva (katastritunnus 24802:006:2122), Nõmme (katastritunnus 24802:006:1870), Timmani (katastritunnus 24802:006:0343) ja Voore (katastritunnus 24802:006:0491).

Taotletava Liiva II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 9,17 ha. Kaevandatav varu ehitusliival on 526,9 tuh m3, täiteliival on 56,89 tuh m3 ja ehituskruusal on 109 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 47 tuh m3, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on metsamaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Loa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistris.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond.