« Tagasi

Torma aleviku ja üheksa küla piiride muutmise menetlus lõpetatakse

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma novembriistungil lõpetada asustusüksuste piiride muutmise menetluse Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere külade osas.

Haldusreformi eel Torma valla koosseisu kuulunud Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Oti, Vanamõisa ja Võidivere elanikud pöördusid 2018. aastal Jõgeva vallavolikogu ja Mustvee vallavolikogu poole Jõgeva valla piiride muutmiseks ja nimetatud asustusüksuste Mustvee vallale üleandmiseks. Et omada piisavalt infot otsustamiseks, tellis Jõgeva vallavolikogu OÜ-lt Cumulus Consulting halduspiiri muutmise sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi, mis avalikustati Jõgeva valla kodulehel ning mida käidi ka Torma piirkonna inimestele tutvustamas. Tänavu 25. aprillil otsustas Jõgeva vallavolikogu algatada haldusüksuste piiride muutmise ja teha vastava ettepaneku Mustvee vallavolikogule. Viimane nõustus, ent tegi peatselt ettepaneku kaasata haldusüksuste piiride muutmise menetlusse ka Näduvere, Rassiku ja Tealama küla. Sealsed elanikud Mustvee valla koosseisu arvamist ei taotlenud, ent samas asuvad need külad Torma aleviku kui kohaliku keskuse toimepiirkonnas ja nende eraldamine oleks tekitanud asustussüsteemis ebaloogilise enklaavi.  

Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldas Jõgeva vallavalitsus 14.–17. oktoobrini elektrooniliselt ning 19. ja 20. oktoobril Torma teenuskeskuses elanike küsitluse. Sellel osales nimekirjadesse kantud 608 inimesest 268 ehk 44,08%. Küsitluse tulemusel oli Mustvee valda ülemineku vastu 82% ja poolt 18% küsitlusel osalenutest. Ka asustusüksusi eraldi vaadates olid enamikus neist ülekaalus Mustvee vallaga ühinemise vastu antud hääled. Erandiks oli Kõnnu küla, kus 15 hääletajat olid Mustveega liitumise poolt ja 11 selle vastu. Samas oli Kõnnu osalusprotsent keskmisest väiksem: hääletamas käis 32,91% nimekirja kantutest, nii et seal ei pruukinud joonistuda välja elanike enamiku arvamus.

Küsitluse tulemused kinnitas Jõgeva vallavolikogu 31. oktoobri istungil, 28. novembri istungil otsustati aga, et elanike küsitluse tulemustele tuginedes ja arvestades Jõgeva valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsis välja toodud asjaolusid on põhjendatud lõpetada Torma aleviku ning Kõnnu, Liikatku, Lilastvere, Näduvere, Oti, Rassiku, Tealama, Vanamõisa ja Võidivere küla piiride muutmise menetlus. Otsus edastatakse Mustvee vallavolikogule ja rahandusministeeriumile.