« Tagasi

Ülevaade Jõgeva vallavolikogu istungist

Jõgeva vallavolikogu 30. juuni istungil osales 27 volikogu liiget, neist neli elektrooniliselt.

• Otsustati kinnitada Jõgeva vallavalitsuse konsolideerimisgrupi 2021. majandusaasta aruanne.
• Otsustati asutada osaühing nimega Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ asukohaga Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Palamuse alevik, Uus tn 2 ja osakapitaliga 20 000 eurot. Kinnitati Jõgeva Valla Perearstikeskus OÜ põhikiri.
• Toimus Jõgeva valla arengukava 2018–2028 muutmise esimene lugemine ja määrati selle järgneva menetlemise kord.
• Volitati Jõgeva vallavalitsust taotlema Transpordiametilt Jõgeva valla kasuks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmist avalikes huvides avalikuks otstarbeks rajatava ja rekonstrueeritava tänavavalgustuse ehitamiseks, kasutuse tagamiseks, valdamiseks ja majandamiseks Sadala alevikus riigile kuuluvatele kinnisasjadele. Isikliku kasutusõiguse esemeks on rajatav ja rekonstrueeritav tänavavalgustus (maakaabel, õhuliin ja valgustusmastid).
• Otsustati kooskõlastada Väike-Maarja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu.
• Tunnistati kehtetuks Jõgeva vallavolikogu 23. septembri 2021 otsuse nr 279 „Õuna küla Lille tänava kohanime ja asendi muutmine" punkt 3.
• Otsustati muuta Jõgeva vallavolikogu 23. mai 2019 määrust nr 91, mis käsitleb Jõgeva valla õpilasstipendiumi, ning Jõgeva Vallavolikogu 9. jaanuari 2020 määrust nr 107, mis käsitleb noorte omaalgatusprojektide toetamise korda. Muudatused olid vajalikud seetõttu, et nende vastuvõtmisest möödunud aja jooksul on muutunud vallavalitsuse struktuur.
• Abivallavanem Asso Nettan vastas volikogu liikme Marko Saksingu arupärimistele.

Kõigi dokumentidega saab tutvuda valla dokumendiregistris. Vallavolikogu järgmine istung toimub 25. augustil.