Vabad töökohad

 

Lastekaitse vanemspetsialist

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
pearaamatupidaja ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk: 

Raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamine nii, et oleks tagatud aktuaalse, võrreldava ja objektiivse informatsiooni saamine omavalitsuse raamatupidamisest ja majandustulemustest.

Eesmärgi täitmiseks:

 • arvete esitamine kulujuhtidele kinnitamiseks ja kuluarvetele eelarvekoodide ja kontode märkimine ning  registreerimine raamatupidamisprogrammi vastavalt toimemudelile;
 • valla varade arvestus, inventeerimisel osalemine ja lõppaktide vormistamine vastavuses raamatupidamise sise-eeskirja ja muude kehtivate õigusaktidega;
 • majandusaasta aruande koostamiseks vajalike andmete (nõuded, kohustused, ettemaksud, laenud jms) esitamine finantsjuhile;
 • pearaamatu koostamine ja  andmete edastamine Rahandusministeeriumi saldoandmike süsteemi, saldode võrdlus riigi raamatupidamiskohustuslastega  vastavalt kehtivale korrale;
 • vallavalitsuse raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlastatult finantsjuhiga ja aruandluse dokumentide koostamine  vastavalt kehtivatele juhenditele ja eeskirjadele;
 • raamatupidamise sise-eeskirja ja muude raamatupidamise valdkonda reguleerivate asutusesiseste normdokumentide väljatöötamises osalemine ja selle teemaliste ettepanekute esitamine;
 • raamatupidamisdokumentide säilivuse ja nõuetekohase arhiveerimise tagamine õigusaktidega sätestatud korras;
 • eelarveväliste (siht-) vahendite laekumise ja kasutamise jälgimine, finantsjuhi ja allasutuste juhtide teavitamine sihtvahendite laekumisest;
 • vallavalitsuse hallatavate asutuste nõustamine ja praktiline juhendamine raamatupidamisdokumentatsiooni koostamisel ja –informatsiooni genereerimisel;
 • osalemine valla eelarve projekti koostamisel;
 • täidab muid vahetu juhi antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.

Eeldame, et kandidaadil on:

 • erialane kõrgharidus (eelistatakse magistrikraadiga haridustaset);
 • vähemalt 3-aastane pädevus teenistuskoha valdkonnas;
 • teadmised kohaliku omavalitsuse raamatupidamist reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised kodanike õigustest ja vabadustest, avaliku sektori toimimist ja selles tegutsemist ning kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivatest õigusaktidest;
 • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada;
 • hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega;
 • omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet, sealhulgas suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse piires, võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest;
 • suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte;
 • oskab planeerida tööprotsessi;
 • omab algatusvõimet ja loovust, sealhulgas võimet välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus sh oskus suhelda avalikkusega ja oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • tahe panustada Jõgeva valla arengusse.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil terje.rudissaar@jogeva.ee hiljemalt 26. juuliks 2020.

Lisainfo: abivallavanem Terje Rudissaar, telefon: 517 5750.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Lastekaitse vanemspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 31. juuliks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.