Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Jõgeva vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Jõgeva linnas Jõe tänava vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“

Hanke objektiks on Jõgeva linnas Jõe tänaval rekonstrueeritav ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni torustik, kaevud ja liitumispunktid.

Hanke eeldatav maksumus on 45 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Pakkumuse tegemiseks on esitatud esialgsed töömahtude tabelid ja hankele lisatud joonistel on määratletud töömaa piirid ja ulatus ning antud kohaliku vee-ettevõtja OÜ Jõgeva Veevärk tehnilised tingimused tööde teostamiseks ja projekteerimiseks.

Pakkujad peavad arvestama, et peatöövõtjana teostab samaaegselt Jõe tänava tee-ehituse rekonstrueerimistöid OÜ Teearu Grupp ning tänavavalgustuse rekonstrueerimist teostab OÜ TAA Elekter. Lisatud on hankele Jõe tänava rekonstrueerimisprojekti asendiplaanid. Kogu projektlahendusega saab tutvuda riigihangete registris vastava hanke nr 228738 juures.

Pakkujal peab olema vajalik pädevus ÜVK rajatiste rekonstrueerimiseks, milles hankija veendub enne hankelepingu sõlmimist. Pakkuja võib toetuda ka teise isiku pädevusele, kui nimetatud isik kinnitab kirjalikult oma nõusolekut hankelepingu täitmisel osalemiseks.

Tööde eest tasumine toimub ühes osas, peale kõigi tööde nõuetekohast teostamist ja tööde vastuvõtu akti allkirjastamist, makse tähtaeg on 14 päeva.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt meilile hanked@jogeva.ee hiljemalt 28. aprilliks 2021 kell 16.00. Pakkumuses tuleb esitada pakkumuse detailne maksumus hankele lisatud tabelite kujul.

Pakkuja peab kinnitama, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta (vorm lisatud hankedokumentidele).

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib kirjaliku hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab hanke eeldatavat maksumust, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hankes oleva objektiga on võimalik pakkujal kohapeal tutvuda. Hankija kontaktisikuks on Jõgeva Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Erki Teder, tel 528 3184, e-post erki.teder@jogeva.ee

Täpsutavad küsimused saata palun erki.teder@jogeva.ee
Hankija annab selgitusi ainult kirjalikus vormis.


Riigihange „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine“

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke „Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine" .

Hanke viitenumber: 235302

Lühikirjeldus: Jõgeva linna Suure tänava rekonstrueerimine lõigus Ristiku tänavast kuni Riigimaantee nr 39 ristmikuni (km 0,460 – 1,909) vastavalt Landverk OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Suure tänava rekonstrueerimise projekt". Töö nr: T2024 ja projekteerida Suure tänava ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustik vastavalt Jõgeva Veevärgi OÜ poolt koostatud tehnilistele tingimustele „Tehnilised tingimused Suure tänava lõigus Tallinna mnt – Ristiku tn ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks" ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 4.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 4.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3106194/general-info


Riigihange "Viruvere tee rekonstrueerimine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Viruvere tee rekonstrueerimine".

Hanke lühikirjeldus: Jõgeva vallas Viruvere tee (tee nr 2480031) rekonstrueerimine (km 0,00-0,629) vastavalt Palmpro OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Jõgeva vald, 2480031 Viruvere tee km 0,00-0,629". Töö nr 262.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 5.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 5.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3108013/general-info


Hange "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääve hanke "Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Käesoleva hanke objektiks on Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd (eelprojekti koostamine), aadressil Aruküla, Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa, katastritunnus 57801:001:0156, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes hanke alusdokumentides sätestatud tingimustel, mahtudele ja nõuetele.

Pakkumus peab vastama hanketeates, pakkumuse maksumuse tabelis ja hankedokumentides toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal ning tööde teostajal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „projekteerimine".

Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul täitnud vähemalt 1 (ühe) riigihanke esemele sarnase esemega (taristu projekteerimine) lepingu. Pakkuja esitab nimekirja (lisa 5) hankija kindlaksmääratud tunnustele vastava(te) teenuste lepingu(te)st, mis on täidetud hanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul, koos teabega lepingu kuupäevade ja teiste lepingupoolte kohta.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi.

Hankes oleva objektiga on võimalik pakkujal kohapeal tutvuda. Hankija kontaktisikuks on Jõgeva Vallavalitsuse turismiarendusnõunik Reelika Kivimurd tel. 5367 7711, e-post. reelika.kivimurd@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 26. aprill 2021. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Aruküla mäe vaatetorni projekteerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.


Riigihange "Jõgeva linna Aia tänava asfaltkatte taastusremont"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna Aia tänava asfaltkatte taastusremont".

Hanke viitenumber: 235264

Lühikirjeldus: Aia tänav nr 2490001 km 0,610-1,920 Jõgeva linnas asfaltkatte taastusremont vastavalt hankedokumentidele.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 3.05.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 3.05.2021 12:00

Hankemenetluse eest vastutav isik: Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus, hankespetsialist, tel +372 5306 2020, e-post janis.kaar@jogeva.ee.

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3103092/general-info

 
 

Riigihange "Jõgeva jäätmejaama inventari soetamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva jäätmejaama inventari soetamine".

Hanke viitenumber: 234166

Lühikirjeldus: Jõgeva jäätmejaama autokaalusüsteemi soetamine riigihanke alusdokumentides esitatud koguses ja tingimustel, samuti seotud tööd ja toimingud, sh kauba tarne, transportimine, paigaldamine, vastuvõtja soojaku ümberpaigutamine, süsteemi kasutusvalmidusse viimine ning kasutuskoolituse läbiviimine.

Põhiline teostamise koht: Jõgeva jäätmejaam Toominga 32, Jõgeva linn, Jõgeva vald

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: On

Projekti number või viide: Kliima.6.01.20-0024

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 20.04.2021 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 20.04.2021 12:00

Hankija kontaktisik objektiga tutvumisel (palume tutvumisaeg eraldi kokku leppida) Taimi Eesmäe, Jõgeva valla keskkonnaspetsialist, tel 5336 6520, e-post taimi.eesmae@jogeva.ee

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3013833/general-info