Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Hange "Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke "Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid".

1. ÜLDANDEMED

1.1 Hankija: Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi Hankija), Suur 5, Jõgeva linn, Jõgeva vald.

1.2 Hanke eest vastutav isik: Taimi Eesmäe, telefon 776 6509, e-post: taimi.eesmae@jogeva.ee

1.3 Hankemenetluse liik: väikehange

1.4 Hanke esemeks on Jõgeva vallas eelregistreeritud nimekirja alusel kogumisringi raames aia- ja haljastujäätmete kokku kogumise ja edasise käitlemise teenuse osutamine.

2. PAKKUMUSE TAGATIS

2.1 Pakkumuse tagatist ei nõuta.

3. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU TÄHTAEG

3.1 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 3 kuud pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

4. PAKKUMUSE MAKSUMUS JA HANKELEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG

4.1 Aia- ja haljastujäätmete kogumisringide teostamise alustamise ja lõpetamise eeldatavad tähtajad, olenevalt ilmastikust: 2022. aasta oktoobri viimane nädalavahetus või novembri esimesel nädalavahetusel ning 2023. aasta aprilli viimane nädalavahetus või mai esimene nädalavahetusel. Täpsed päevad lepitakse kokku Lepingu täitmise ajal, rakendamise aeg sõltub ilmastikutingimustest.

4.2 Pakkuja esitab hinnapakkumise vastavalt hankelepingu projektis ja hankedokumendis toodud tehnilisele kirjeldusele. Pakkuja esitab lisatud täidetava maksumuse vormi. Hinnapakkumus esitatakse eurodes ühe sendi täpsusega.

4.3 Pakkuja esitab pakkumuse aia- ja haljastujäätmete käitlushinnale (kogumine + transport + käitlemine) eurot/tonn. Jäätmete käitlemise kogumaksumus kujuneb tööde lõpuks.

5 HANKE TINGIMUSED

5.1 Kogumisringid tuleb läbi viia nädalavahetustel, eelistada pühapäeva.

5.2 Pakkuja peab teostama jäämete kogumist ja edasist käitlemist vastavuses kehtivate õigusaktidega, oma keskkonnaloaga/registreeringuga ja pakkumusega.

6. TEHNILINE KIRJELDUS

6.1 Pakkumuse eesmärk on teostada aia- ja haljastujäätmete kogumine Jõgeva linnas, Jõgeva ja Siimusti alevikus vastavalt eelregistreerunute alusel lepitakse kokku aeg ja marsruut.

6.2 Aia- ja haljastujäätmete kogumine ei ole seotud jäätmejaama ja jäätmekogumiskohtade tavapäraste teenustega.

6.3 Aia- ja haljastujäätmete kogumine toimub 2022. aasta oktoobri viimasel nädalavahetusel või novembri esimesel nädalavahetusel ning 2023 aasta aprilli lõpus või mai alguses. Hankija jätab endale õiguse teha ilmastikutingimustest tulenevalt muudatusi vastuvõtu ajakavas.

6.4 Jõgeva linna, Jõgeva ja Siimusti alevikus toimub aia- ja haljastujäätmete vastuvõtmine ja laadimine konteineritesse kooskõlas kehtivate õigusaktidega Pakkuja vahendite ja tehnikaga.

6.5 Eelregistreerimisel esitatakse kottide arv, jäätmevaldaja kontaktandmed ja kinnistu aadress. Elanik peab lehed panema kuni 200 l ja kuni 25 kg kaaluvatesse kilekottidesse ja oksad tükeldama kuni 1,3-meetri pikkusteks ja siduma need kimpudeks. Reaalsed kogused selguvad kogumise ja kaalumise käigus. Kogutavate ja veetavate jäätmete kotid ja oksakimbud peab elanik ladustama kinnistule või sellega külgnevale tänavamaale võimalikult sõidutee lähedale nähtavale kohale.

6.6 Pakkuja peab koguste üle arvestust. Hankija annab kogumisringi eel eelregistreeritud jäätmevaldajate ja kottide koguste nimekirja. Pakkuja esitab vastavad arvestuslehed Hankijale hiljemalt 2 tööpäeva jooksul pärast sügis ja kevad kogumispäevi.

6.7 Pakkuja kohustub töö teostamise käigus:

6.7.1 koguma jäätmeid selleks sobivate konteineritega ja laadima ise kotid ja oksakimbud veokile;

6.7.2 kogutud aia- ja haljastujäätmed tuleb nõuetekohaselt käidelda;

6.7.3 koguda kokku ka kilekotid, millega antakse aia- ja haljastujäätmed üle;

6.7.4 töö tegemise ajal ei tohi töö tulemusena peatumiskohtades tekitada rööpaid ja rikkuda rajatisi/inventari. Kõik tekitatud kahjustused tuleb likvideerida või hüvitada;

6.7.5 tasuma töö teostamise käigus kogutud aia- ja haljastujäätmetena mitte kvalifitseeruvate jäätmete käitluskulud.

6.8. Pakkuja teeb ise järelevalvet konteineritesse paigutatavate jäätmete üle. Hankija ei tasu kogumiskonteineritesse toodud muude jäätmete käitlemise eest.

6.9. Hiljemalt 7 päeva enne planeeritavat kogumispäeva kooskõlastakse hankija kontaktisikuga täpne kogumisringi ajakava, täpne peatuskoht ja muu kogumisinfo.

7. TÄIENDAV TEAVE HANKETEATE JA HANKEDOKUMENTIDE KOHTA

7.1 Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel e-posti teel taimi.eesmae@jogeva.ee.

7.2 Hankija vastab esitatud küsimustele kolme tööpäeva jooksul selgituse saamise taotluse saamisest arvates.

8 PAKKUMUSE VORMISTAMINE JA ESITAMINE

8.1 Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja pakkumused esitada e-posti aadressil hanked@jogeva.ee, märksõnaga „Aia- ja haljastujäätmete kogumisringid". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.10.2022.a kell 10:00.

9 PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL

9.1 Hankija kontrollib vastavalt riigihangete seadusele ja hankedokumentidele kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele.

10 KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED

10.1 Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused järgmistel juhtudel:

10.1.1 kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad vastavaks tööks planeeritud rahalisi vahendeid;

10.1.2 hankijast sõltumatute asjaolude tõttu ei ole Töövõtulepingu sõlmimine võimalik või selle sõlmimine on ebaotstarbekas;

10.1.3 ilmnevad asjaolud, mida ei olnud võimalik ette näha hanke väljakuulutamise hetkeks ja mis võivad mõjutada hanke tingimusi;

10.1.4 hankija ei pea mõjuvatel põhjustel võimalikuks hanget lõpuni viia ja edukat pakkumust välja selgitada.

11 PAKKUMUSTE VÕRDLEMINE JA HINDAMINE

11.1 Hankija võrdleb ja hindab kõiki vastavaks tunnistatud pakkumusi.

11.2 Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

11.3 Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumuste hulgast see pakkumus, mis vastab kvalifitseerimiseks esitatud tingimustele, mis on tunnistatud vastavaks ja millel on kõige madalaim hind.

 

Töövõtulepingu projekt ja pakkumuse maksumuse vorm lisatud hankedokumentides.


Riigihange "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine".

Hanke viitenumber: 253704
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuva Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine ning muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) ning käesoleva tehnilise kirjelduse lisade asjakohastes osades toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 26.09.2022 11:00
 

Pakkumuste avamise tähtaeg: 26.09.2022 12:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4872240/general-info


Riigihange "Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2023-2025"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla jäätmejaama ja kogumiskohtade haldamine 2023-2025".

Hanke viitenumber: 254254
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallale (edaspidi Tellija) kuuluva Jõgeva jäätmejaama (Toominga tn 32, Jõgeva linn; katastritunnus 24901:006:0018) ning Palamuse (Jäätmejaama, Palamuse alevik; katastritunnus 57802:001:0141), Vaimastvere (Vaimastvere remondiruum, Vaimastvere küla; katastritunnus 24801:002:1370), Laiuse (Siniallika tee 5, Laiuse alevik; katastritunnus 24804:001:0178), Siimusti (Kaave tee 5a, Siimusti alevik; katastritunnus 24801:001:0515), Kuremaa (Tammemetsa tn 3, Soomevere küla; katastritunnus 24805:001:0183) ja Jõgeva aleviku (Poe tn 2a, Jõgeva alevik; katastritunnus 24801:001:0525) jäätmekogumiskohtade haldaja ja vedaja leidmine aastatel 2023-2025.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 26.09.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise aeg: 26.09.2022 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4923440/general-info
 
 

 


Riigihange "⁠Jõgeva linna haljastute hooldustööd 01.11.2022 –31.10.2025.a"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Jõgeva linna haljastute hooldustööd 01.11.2022 –31.10.2025.a".

Hanke viitenumber: 254055
 
Lühikirjeldus: Jõgeva linnas asuvate haljasalade hooldustööd riigihanke alusdokumentides nimetatud objektidel vastavalt hooldusnõuetele.

 

Pakkumuste laekumise tähtaeg: 3.10.2022 11:00
 
Pakkumuste avamise aeg: 3.10.2022 12:00

 

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4906360/general-info