Ehituse ja planeerimise hanketeated

Hange "Torma kalmistu ohtlike puude langetamine ja utiliseerimine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja väikehanke „Torma kalmistu ohtlike puude langetamine ja utiliseerimine".

Teenuse kirjeldus:

Hanke eesmärk on Torma kalmistult 30 ohtlikku puud, mis on tähistatud koha peal ja märgitud lisas olevale kaardile. Puude ümbermõõdud jäävad 0,65 m ja 2,3 m vahele.  Puud tuleb langetada võimalikult maapinna lähedalt. Töö tegemise käigus ei tohi kahjustada hauaplatse, vigastada hauatähiseid ega muid väikeelemente. Kahjustatud pinnas tuleb taastada. Vastutus kolmandatele isikutele tekitatud  kahju eest lasub töö teostajal.

Puud ja jämedamad oksad tükeldada ja ladustada tellija poolt näidatud asukohta kalmistu lähedal.

Tööde ülesanne ja tingimused

 • Langetada 30 eelnevalt ettemärgitud puud, tükeldada vastavalt vajadusele ja väljaveo võimalustele ning koondada kokku kalmistuvahi Merle Konks poolt ettenäidatud kohta/kohtadesse, väljaspool haudade alasid, ära viimiseks. Oksad, koor ja langetamistöödel tekkinud muu rämps koondada kokku ning viia ära koos tükeldatud puudega;
 • Tööde käigus kahjustada saanud teed ja rajad tuleb taastada. Hauakive, riste, hauaplatsipiirdeid jne ei tohi tööde käigus kahjustada. Tagada tööde lõppedes korrastatud tööala;
 • Matusetseremooniat häirivaid töid on keelatud tseremoonia ajal teostada (nt müra tekitavaid töid);
 • Kui tööde käigus on tekkinud jäädavad kahjustused, siis need tuleb hüvitada;
 • Raiutud puud ja puudeosad (s.h. oksad) jäävad pakkujale;
 • Tööde ajakava tuleb Vallavalitsusega ja punktis 2.1 nimetatud kalmistuvahiga kooskõlastada vähemalt 3 päeva enne algust.

Pakkujal on võimalus tutvuda olemasoleva olukorraga kohapeal. Objektiga tutvumiseks  leppida eelnevalt kokku Torma kalmistuvahiga. Torma kalmistu - kalmistuvaht Merle Konks, tel 5385 2023.       

Tellija tasub tegelikult teostatud tööde eest 21 päeva jooksul arve esitamisest arvates.

Nõuded pakkujale:

 • Puid tohib langetada ainult arborist tase 4. Esitada koopia pädevust tõendavast dokumendist.
 • Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab sisaldama:

 • Tööde kogumaksumus ilma käibemaksuta ja käibemaksuga. Kui juriidiline isik ei ole käibemaksukohuslane, märkida pakkumuses.
 • Maksumuse arvutamisel peab pakkuja tuginedes oma ametialasele professionaalsusele võtma arvesse kõik kulud, mis on vajalikud töö korrektseks teostamiseks.
 • Eraldi märkida pakkumuses täiendava tunnitöö hind (ei lähe pakkumuse hindamisel arvesse) juhuks, kui tööde käigus selgub, et on vaja raiuda veel mõni ohtlik puu.
 • Eraisikust pakkuja peab pakkumuse hinna sisse arvestama ka kõik lisanduvad tööandja maksud (sotsiaalmaks, tööandja töötuskindlustusmakse).
 • Tööde teostamise aeg.

Lepingu tingimused

Lepingu täitmise eeldatav tähtaeg on 31. jaanuar 2023.

Tellija tasub tegelikult teostatud tööde eest 21 päeva jooksul arve esitamisest arvates.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil hanked@jogeva.ee  hiljemalt 18. oktoober 2022 kell 10:00 märksõnaga „Torma kalmistute ohtlike puude langetamine ja utiliseerimine".

Vajadusel peetakse pakkujatega läbirääkimisi.

Kui pakkumuste maksumused ületavad eeldatavat maksumust, võib tellija lükata pakkumused tagasi või vähendada tellitava töö mahtu.

Nõuetele vastavate pakkumuste hulgast tunnistatakse edukaks madalaima pakkumuse teinud pakkuja.

Täiendav info: maastikuarhitekt Liisa Lumi, tel. 525 2045 e-post liisa.lumi@jogeva.ee

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Töövõtulepingu projekt ja puude asukohtade kaart lisatud.


Riigihange "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "⁠Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine".

Hanke viitenumber: 253704
 
Lühikirjeldus: Jõgeva vallas Kuremaa alevikus asuva Kuremaa mõisa peahoone peasissepääsu restaureerimine ning muud seonduvad tööd ja tarned vastavalt käesoleva hanke hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) ning käesoleva tehnilise kirjelduse lisade asjakohastes osades toodud tingimustele, mahtudele ja nõuetele.
 
Pakkumuste laekumise tähtaeg: 14.10.2022 11:00
 

Pakkumuste avamise tähtaeg: 14.10.2022 12:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4872240/general-info


Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv