Alatised komisjonid

29.09.23

Komisjonide koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.


REVISJONIKOMISJON

1. Tiiu Õunapuu – esimees, 505 8385, tiiu.ounapuu@jogeva.ee
2. Peep Põdder – aseesimees, 505 3617, peep.podder@jogeva.ee
3. Marek Mardimäe
4. Hardi Perk
5. Marko Saksing

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.

PROTOKOLLID

EELARVEKOMISJON              

1. Arvo Sakjas – esimees, 506 7525, arvo.sakjas@jogeva.ee
2. Ain Viik – aseesimees, 505 1616, ain.viik@jogeva.ee

3. Rainis Poll
4. Triin Kaarepere
5. Angela Saksing
6. Urmas Paju
7. Olga Jürma
8. Mati Kepp
9. Aivar Kokk
10. Marko Saksing

Tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused.

PROTOKOLLID

Eelarvekomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021

 

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

1. Jaano Terras – esimees, 504 7468, jaano.terras@jogeva.ee
2. Andrei Fedossovski – aseesimees, 5550 0261, andrei.fedossovski@jogeva.ee
3. Marek Mardimäe
4. Sven Eerik Pärendson
5. Aivar Võime
6. Matti Tsahkna
7. Ringo Saar
8. Voldemar Ilves
9. Enn Kivi
10. Andres Kittus

Tegevusvaldkonnad: valla planeerimise, maakorralduse, valla- ja linnaehituse, valla- ja linnaarengu, peremehetute ehitistega seonduv, mainekujundus ja identiteet, valla arengukava ning selle investeeringute kava ja strateegiad, üld- ja teemaplaneeringud, valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, keskkonnakaitse, elukeskkonna korraldamine, heakorra, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, turismi, taristu tegevused.
PROTOKOLLID

Arengu- ja majanduskomisjon tegevuse ülevaade 2017–2021


KULTUURI- ja SPORDIKOMISJON

1. Maiu Veltbach – esimees, 5647 9521, maiu.veltbach@jogeva.ee
2.  Imre Mihhailov – aseesimees, 527 9151, imre.mihhailov@jogeva.ee
3. Maris Paas
4. Raul Soodla
5. Ain Aru
6. Rauno Lehtla
7. Reine Koppel
8. Girt Kaarepere
9. Karin Peterson
10. Eha Anslan

Tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.
PROTOKOLLID

Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021


HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

1. Kristian Vaarpuu – esimees, 5672 1959, kristian.vaarpuu@jogeva.ee
2. Mereli Tubin – aseesimees, 5391 4805, mereli.tubin@jogeva.ee
3. Arvo Sakjas
4. Liisi Poom
5. Maiu Veltbach
6. Silja Piir
7. Valdi Reinas
8. Tiiu Õunap
9. Daniel Aganitš
10. Marko Saksing

Tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, ervajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.
PROTOKOLLID

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021


SOTSIAAL- ja TERVISEARENDUSKOMISJON

1. Heli Raevald – esimees, 510 9035, heli.raevald@jogeva.ee
2.  Avo Lõoke - aseesimees, 529 5527, avo.looke@jogeva.ee
3. Girt Kaarepere
4. Tiiu Õunapuu
5. Anne Veiram
6. Peep Põdder
7. Terje Kaldma
8. Teele Olgo
9. Merili Ranniste
10. Raivo Põldaru

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäevaeluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused.
PROTOKOLLID

Sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni töö ülevaade 2017–2021


MAJANDUSKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)

PROTOKOLLID

ARENGU- JA REFORMIKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)
PROTOKOLLID

*  Märkus:  tumedas šriftis on volikogu liikmed