11.12.18

Geoloogilise uuringuloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Maavarade OÜ  (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Jõgeva uuringuruum pindalaga 31,05 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Liivoja külas riigimaal katastriüksustel Seemnekasvatuse (registriosa nr 2841635, katastritunnus 24802:001:0870) ja Kört-Pärtli (registriosa nr puudub, katastritunnus 24802:001:0127). Riigivaravalitsejaks katastriüksusel Seemnekasvatuse on Maaeluministeerium ning volitatud asutuseks Eesti Taimekasvatuse Instituut ja katastriüksusel Kört-Pärtli Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kavandatava uuringu eesmärgiks on välja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Uuritavateks maavaradeks on ehituslubjakivi ja -dolokivi. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku sügavusega kuni 30 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: põhjavee taseme mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd, laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivus on kaks aastat.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Ametlikes Teadaannetes.

 

Toimetaja: HELIKA SÕBER