Geoloogise uuringuloa taotluse saamise/esitamise teade

4.05.23

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Hilja Aasa (isikukood 43611192753) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Kurista külas asuvale eramaale Raadi katastriüksusele (katastritunnus 24802:001:0109).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liiv, kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Kurista uuringuruumi teenindusala pindala on 5,09 ha. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 12 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat.

Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_index menetluse nr M-124494 alt.

Keskkonnaamet avalikustab teate uuringuloa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee).

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

29.08.22

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 SANDPIT OÜ  (registrikood 11318414, aadress Mäe tn 7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Kurista külas asuvale riigimaale katastriüksusele Vaimastvere metskond 24 (registriosa nr 13422150, katastritunnus 24802:006:0780) ja Vaimastvere metskond 72 (registriosa nr 11916150, katastritunnus 24802:006:0740).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Kurista II uuringuruumi teenindusala pindala on 13,14 ha. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on viis aastat.

Kurista II uuringuruum kattus täielikult Kurista uuringuruumiga, seetõttu korraldas Keskkonnaamet Kurista uuringuruumile enampakkumise. Enampakkumise võitjaks tunnistati SANDPIT OÜ.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetlus nr M-119662-3

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

28.06.22

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Osaühing Eesti Killustik  (registrikood 10126848, aadress Rõstla peakivikarjäär, Rõstla küla, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Härjanurme külas asuvale riigimaale katastriüksusele Kurukse lauda (registriosa nr 2681035, kat.tunnus 61101:001:0092).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on liiva ja kruusa maavara otsing ja uuring sobivusel maavara arvele võtmine aktiivse tarbevaruna. Taotletava Härjanurme II uuringuruumi teenindusala pindala on 8,37 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised hüdrogeoloogilised katsetööd ja muud sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks, filtratsiooniomaduste määramine, killustiku purunemiskindluse määramine, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on kolm aastat.

Uuringu teostaja OÜ Inseneribüroo.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-120401 alt.

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

7.04.22

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 SANDPIT OÜ  (registrikood 11318414, aadress Mäe tn 7, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Kurista külas asuvale riigimaale katastriüksusele Vaimastvere metskond 24 (registriosa nr 13422150, katastritunnus 24802:006:0780) ja Vaimastvere metskond 72 (registriosa nr 11916150, katastritunnus 24802:006:0740).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Kurista II uuringuruumi teenindusala pindala on 13,14 ha. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on viis aastat.

Kurista II uuringuruum kattub täielikult taotletava Kurista uuringuruumiga.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Keskkonnaamet  peab  enampakkumise  teel  välja  selgitama  kumba  ettevõtte  taotlusega
edasi minnakse. Kui enampakkumise peaks võitma SANDPIT OÜ, küsib Keskkonnaamet
omavalitsusüksuse  arvamust  Kurista  II  uuringuruumi  uuringuloa  taotluse  kohta  peale
enampakkumise tulemuste kinnitamist. Enampakkumise võitis SANDPIT OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-119662 alt.

Ametlike Teadaannetes

Teeääre liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

10.03.22

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Teeääre liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise ja jäätmete taaskasutamise keskkonnaloa taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Näduvere küla eramaal katastriüksusele Teeääre (katastritunnus 81003:001:0172). Tegemist on juba avatud karjääriga. Taotletava Teeääre liivakarjääri mäeeraldise pindala on 5,97 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 6,82 ha. Maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitustööd. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks. Luba taotletakse 15 aastaks.

Kaevandusjäätmeteks on maavaral lasuv kattekiht, mis koosneb kasvukihist (mullast ja saviliivmoreenist) ning kasulikust kihist (liivast). Kasulik kiht kasutatakse 100% ulatuses ehituses ja teedeehituses.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetlus DM-118152.

Tekkivate küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti Marju Kuldmaa poole, e-post marju.kuldmaa@keskkonnaamet.ee, tel 513 8740 ja jäätmebüroo vanemspetsialisti Tea Pärniku poole, e-post tea.parnik@keskkonnaamet.ee, tel 569 50192.

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

4.03.22

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 SKP Invest OÜ  (registrikood 11476740, aadress Villa tn 50-2, Ülenurme alevik, Kambja vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Kurista külas asuvale riigimaale katastriüksusele Vaimastvere metskond 24 (registriosa nr 13422150, kat.tunnus 24802:006:0780).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Kurista uuringuruumi teenindusala pindala on 13,14 ha. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on kuni viis aastat.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-119300 alt.

Ametlike Teadaannetes

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

4.03.2022

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Avalor Invest OÜ  (registrikood 11969862, aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Uuringuluba taotletakse Jõgeva vallas Härjanurme külas asuvale eramaale katastriüksusele Väike-Kureoja (registriosa nr 20869650, kat.tunnus 61101:001:0117).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Taotletava Härjanurme uuringuruumi teenindusala pindala on 5,66 ha. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramine, topotööd. Taotleva loa kehtivusaeg on kuni viis aastat.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr DM-119166 alt.

Ametlike Teadaannetes
 

Geoloogilise uuringuloa taotlus saamise/esitamise teade

12.07.21

 

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 OÜ Moreen  (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Jõgeva uuringuruum pindalaga 22,83 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal asuvatel katastriüksustel Veske-Hansu (katastritunnus 24802:001:0169), Metsa (katastritunnus 24802:006:1010) ja Kuusiku (katastritunnus 24802:006:0074).

Kavandatava uuringu eesmärgiks on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumi levivate setete (liivi ja/või kruus) maht ja kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel. Uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 15 m. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetaseme mõõtmine, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine terastikulise koostise määramiseks. Taotleva loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Uuringu teostaja Maavarauuringud OÜ.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 513 8740, info@keskkonnaamet.ee).

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis menetluse nr M-116077 alt.

Ametlike Teadaannetes: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1785866.

Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamise/esitamise teade

20.03.20

 

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 OÜ Moreen (registrikood 10353946, aadress Piiritoa, Kaavere küla, Põltsamaa vald) Liiva II liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kurista külas eramaal olevatele katastriüksustele Liiva (katastritunnus 24802:006:2122), Nõmme (katastritunnus 24802:006:1870), Timmani (katastritunnus 24802:006:0343) ja Voore (katastritunnus 24802:006:0491).

Taotletava Liiva II liivakarjääri mäeeraldise pindala on 9,17 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 9,17 ha. Kaevandatav varu ehitusliival on 526,9 tuh m3, täiteliival on 56,89 tuh m3 ja ehituskruusal on 109 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 47 tuh m3, maavara kasutusaladeks on teede ehitus ja ehitus, kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve on metsamaa. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

Loa muutmise taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti dokumendiregistrist.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 776 2419, e-post info@keskkonnaamet.ee).

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aia 2, Jõgeva linn, Jõgeva vald, 48306 Jõgeva maakond. 

Geoloogilise uuringuloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt maapõueseaduse § 30 lg 4 Maavarade OÜ  (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald) geoloogilise uuringu taotluse saamisest.

Jõgeva uuringuruum pindalaga 31,05 ha asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Liivoja külas riigimaal katastriüksustel Seemnekasvatuse (registriosa nr 2841635, katastritunnus 24802:001:0870) ja Kört-Pärtli (registriosa nr puudub, katastritunnus 24802:001:0127). Riigivaravalitsejaks katastriüksusel Seemnekasvatuse on Maaeluministeerium ning volitatud asutuseks Eesti Taimekasvatuse Instituut ja katastriüksusel Kört-Pärtli Keskkonnaministeerium ning volitatud asutuseks Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kavandatava uuringu eesmärgiks on välja selgitada uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivse tarbevaruna, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamise luba. Uuritavateks maavaradeks on ehituslubjakivi ja -dolokivi. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 30 puurauku sügavusega kuni 30 m. Täiendavalt on planeeritud järgmised tööd: põhjavee taseme mõõtmine ja vajadusel muud katsetööd, laboratoorsed katsetused, topogeodeetiline mõõdistamine. Taotletava loa kehtivus on kaks aastat.

Uuringu taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Ametlikes Teadaannetes.