Valdkondlike arengukavade tutvustused

 

Jõgeva vallas valmivad lisaks valla üldisele arenguplaanidele ka valdkondlikud arengukavad. Valdkondlike arengukavade eesmärk on täpsemate eesmärkide ja tegevuskavade koostamine sellistele olulistele valdkondadele, nagu noorsootöö, terviseedendus, sport, kultuur ja haridus.

Noorsootöö valdkonna arengukava

Spordivaldkonna arengukava

Terviseprofiil

 

Vallavalitsus korraldab noorte, spordi ja terviseedenduse arengukava tutvustamised algusega kell 17.30 järgmiselt:

  • 5. jaanuar 2021 Palamuse noortekeskus;

  • 6. jaanuar 2021 Torma spordihoone;

  • 7. jaanuar 2021 Betti Alveri muuseum Jõgeval.

 

Alustame noorte valdkonnast, kell 18.15 jätkame spordi teemadel ja kell 19.00 arutame terviseprofiili. Seega saavad huvilised tulla ka just selleks ajaks, kui räägitakse teda huvitavast teemast.

Ettepanekuid muudatusteks võib saata ka e-postiga aive.tamm@jogeva.ee.

Jõgeva valla arengukava 2018–2028

18.10.19

 

Jõgeva valla arengukava koostamise eesmärgiks on valla tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu tagamine arvestades ühinenud valla arengueelduseid ja eripärasid. Arengukavas seatud eesmärkide täitmine aitab tõsta valla elanike ühtekuuluvustunnet, parandada nende elukeskkonda ja muudab valla atraktiivseks nii elanikele, investoritele kui turistidele.  Arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks koostatakse valla eelarvestrateegia. 

Arengukavas on antud hinnang valdkondade olukorrale ja määratletud konkreetsed eesmärgid ning tegevused arengukava perioodiks.  

Arengukava täitmist ja muutmisvajadust analüüsitakse kord aastas.  Arengukava koostamist koordineeris arengu- ja planeeringuosakond. Koostamise protsessis osalesid vallajuhid, ametnikud, volinikud ja vallakodanikud. Lisaks kutsuti töö käigus kokku teemarühmi, et arutada arengukavasse kavandatavaid tegevusi teemade kaupa vastava valdkonna esindajatega.

Jõgeva Vallavolikogu 10. oktoobri 2019 määrusega nr 98 võeti vastu Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028 muudatused. Määrusega muudeti Jõgeva valla arengukava punkte 4.2.1-4.2.7 ja arengukava tegevuskava.

Arengukava muudatused ja lisamaterjal arengukava muudatuste menetlemise kohta on leitavad siit.

Jõgeva valla arengukava 2018-2028

 

Lisainfo arengu- ja planeeringuosakonnast:
Triin Pärsim, 776 6536, triin.parsim@jogeva.ee; 
Erki Teder, 776 6508, erki.teder@jogeva.ee;
Reelika Kivimurd, 776 2447, reelika.kivimurd@jogeva.ee.