Eestkostetoetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Eestkostetoetust saab taotleda füüsiline isik, kes on kohtu poolt määratud eestkostjaks.

Toetust makstakse igakuiselt hiljemalt kuu viimasel kuupäeval taotleja arvelduskontole.

Toetust makstakse alates taotluse rahuldamisele järgnevast kuust kuni eestkoste lõppemiseni. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest välja täies ulatuses.

Eestkostetoetuse suurus on 25 eurot kuus.

 

Kestvus

Toetuse määramise otsustab sotsiaalosakond hiljemalt kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest või teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi saamise päevast.

 

Vajaminevad dokumendid

  1. taotlus;
  2. kohtumäärus eestkoste määramise kohta

 

Õigusakid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm esitada vallavalitsusse või saata aadressile info@jogeva.ee.

Taotluse võib esitada ka vormivabalt. Oluline on märkida eestkostetava nimi ja isikukood ning taotleja kontaktandmed ja arvelduskonto number.

 

Viide